Fortsatt hög tillgänglighet till specialistsjukvård inom Hallands sjukhus

Jämfört med förra året har mer vård utförts inom Hallands sjukhus och tillgänglighet är fortsatt mycket hög. Det visar delårsuppföljningen som de tre driftnämnderna för specialistsjukvården i Halland behandlat vid sina senaste sammanträden. En annan viktig punkt på dagordningen var slutrapporten kring genomlysningen av vårdverksamheten.

Hallands sjukhus ligger i topp i Sverige när det gäller att erbjuda patienterna vård inom ramen för vårdgarantin, vilket ledde till att Region Halland fick en hög utdelning av den så kallade kömiljarden för år 2011. Tillgängligheten fortsätter att vara hög och de tre sjukhusen klarar de skärpta målen för den halländska vårdgarantin, det vill säga att 80 procent av alla nybesök och behandlingar ska ske inom 60 dagar. Sjukhusen når också målet att minst 80 procent av alla återbesök till specialistläkare ska ske inom uppsatt måldatum.
Däremot når sjukhusen inte riktigt upp till målet med att 90 procent av alla sökande ska ha mindre än fyra timmars handläggningstid på akutmottagningen. Halmstad klarade 80 procent av patienterna inom fyra timmar och motsvarande siffra för Varberg blev 75,5 procent för årets tre första månader. Under perioden har akutmottagningen i Varberg haft ett mycket stort inflöde av patienter.

Delårsrapport Hallands sjukhus

Den första delårsuppföljningen (till och med mars månad) pekar på ett underskott på cirka 100 miljoner kronor för Hallands sjukhus som helhet. Orsaken är främst den ingående obalansen från 2011 som beräknas till drygt 90 miljoner kronor och att sjukhusen producerat mer vård än det givna uppdraget. Dessutom har kostnaderna ökat något för patienter som får regionvård (främst i Göteborg och Lund).
För att få ersättning för den vård som överstiger sjukhusens tak för produktion beslutade driftnämnderna att skicka en framställan om tilläggsbeställning till hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Genomlysning av verksamheten

Under de senaste månaderna har ett konsultföretag på uppdrag av driftnämnderna genomfört en genomlysning av kärnverksamheten. Slutrapporten behandlades av nämnderna vid deras senaste möten.
Sjukhuschef Anders Dybjer redogjorde för den plan för förbättrad planering och uppföljning som han fått i uppdrag att ta fram. Vidare beslutade driftnämnderna att lämna rapporten vidare till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och regionstyrelsen eftersom vissa områden som utredningen pekar på ligger utanför deras mandat.
- Vi tycker att rapporten ger viktig information om verksamheten och vi har tagit tag i de delar som vi kan påverka. Driftnämnderna äger emellertid inte frågan om specialistsjukvårdens övergripande struktur och utbud, förklarar Mikaela Waltersson, ordförande i Driftnämnden Halmstad.

Driftnämnden Kungsbacka

Hallands sjukhus Kungsbacka fick under 2011 ökade resurser inom neurologi, gastroenerologi, ortopedi, kirurgi och operation. Det har lett till en ökad produktion av vård med cirka sex procent. Prognosen för 2012 är ett underskott på cirka 10 miljoner kronor för specialistvården i Kungsbacka. Handikappverksamheten samt mödrahälsovård och ungdomsmottagning beräknas få ett överskott med 0,8 respektive 1,2 miljoner kronor. Tilläggsbeställningen för nämndens del rör främst ortopedi och kirurgi.
En arbetsmiljöanmälan som handlar om dålig fysisk arbetsmiljö och trångboddhet inom vissa delar av verksamheten har lämnats in av de fackliga organisationerna.
- Det finns ett förslag på en lösning som vi hoppas kommer att gå i lås. Det handlar om att under en period hyra externa lokaler för att kunna renovera och bygga om på sjukhuset, säger Margareta Ödman, ordförande i Driftnämnden Kungsbacka.

Driftnämnden Varberg

Prognosen för Hallands sjukhus Varberg 2012 är ett underskott på cirka 45 miljoner kronor. Sjukhuset har ökat sin produktion avsevärt jämfört med förra året (6,4 procent). Även inflödet till akutmottagningen har ökat med cirka 10 procent.
- Det finns ingen enkel förklaring till den ökningen på akuten men det handlar om patienter som verkligen behöver akutsjukhuset insatser, säger Bo-Gunnar Åkesson, ordförande i Driftnämnden Varberg.
Han konstaterar att den höga belastningen påverkat arbetsmiljön och lett till att de fackliga organisationerna lämnat in två anmälningar kring detta som rör akutmottagningen och medicinkliniken där majoriteten av de akut sjuka patienterna vårdas.
- Det pågår ett arbete med att ta fram handlingsplaner. När det gäller den fysiska arbetsmiljön har vi skickat in en skrivelse till hälso- och sjukvårdsstyrelsen för att belysa problematiken eftersom vi inte kan fatta beslut om mer omfattande investeringar i lokaler.
När det gäller tilläggsbeställningar för Hallands sjukhus Varberg handlar det om vård av akut sjuka patienter (medicinkliniken) och patienter med ortopediska besvär (ortopedkliniken).

Ökad efterfrågan på ambulanssjukvård

Ambulanssjukvården redovisar i sin månadsuppföljning till och med mars att ambulansuppdragen har ökat cirka två procent jämfört med samma period förra året.
Antalet sjukresor med taxi har minskat med 14 procent och antalet hanterade samtal vid 1177 Sjukvårdsrådgivningen har minskat med två procent jämfört med samma period 2011. Tillgänglighet avseende besvarade samtal inom 3 minuter har ökat och uppgick under perioden januari - mars 2012 till 71 procent jämfört med 68 procent samma period 2011.
Antalet besvarade samtal inom nio minuter uppgick till 94 procent under perioden januari -mars 2012, vilket är bättre än samma period 2011 (91 procent). Tillgänglighet nationellt för 1177 Sjukvårdsrådgivningen var 53 procent inom 3 minuter och 80 procent inom 9 minuter för perioden januari – mars 2012.

Tillgängligheten när det gäller ambulansuppdrag med högsta prioritet inom tio minuter var till och med mars 71 procent, vilket är oförändrat jämfört med samma period 2011.
Under 2012 har det utförts 717 uppdrag med liggande sjukresor. Sedan man införde liggande sjukresor i egen regi har det inte blivit några kostnader för bårtaxi. Det ekonomiska resultatet för Ambulanssjukvården till och med mars var positivt och prognosen är en ekonomi i balans.

Driftnämnden Halmstad

Prognosen för Hallands sjukhus Halmstad 2012 är ett underskott på cirka 45 miljoner kronor. Produktionen av vård har ökat jämfört med förra året, men det finns stora variationer mellan klinikerna. En ökning av produktionen har främst skett inom kirurgin medan färre patienter blivit inlagda för vård på medicinkliniken. Därför gäller tilläggsbeställningen för Hallands sjukhus Halmstad främst de opererande specialiteterna samt olika verksamheter inom verksamhetsområde 2 (som omfattar ögon, öron-, näsa- halssjukvård, rehabilitering, specialisttandvård och hud). Inom medicinkliniken finns en ökad efterfrågan inom dialysverksamheten.
Driftnämnden Halmstad ansvarar för den gemensamma administrationen inom Hallands sjukhus och har tidigare gett sjukhuschefen i uppdrag att utreda verksamheten för att kunna utveckla det administrativa stödet. Sjukhuschefen rapporterade om arbetet.
- Utredningen visar att stödet kan förbättras och att det krävs nya arbetssätt för att möta de behov som finns. Det handlar inte om att minska antalet medarbetare utan att hitta andra arbetsformer och öka kompetensen inom vissa områden, berättar Mikaela Waltersson, ordförande i Driftnämnden Halmstad.
Sjukhuschef Anders Dybjer fick i uppdrag att utöka utredningen till att även omfatta FoUU Halland och de administrativa stödprocesser som finns inom verksamhetsområde 5 som bland annat ansvarar för läkemedelsfrågor och medicinsk teknik.

Mer information:

Margareta Ödman, ordförande driftnämnden Kungsbacka, 0709-73 17 86
Bo-Gunnar Åkesson, ordförande driftnämnden Varberg, 076-787 00 66
Mikaela Waltersson, ordförande driftnämnden Halmstad 070-325 42 15

Driftnämnden Kungsbacka ansvarar för Hallands sjukhus Kungsbacka. Där ingår specialistsjukvården på sjukhuset i Kungsbacka, handikappverksamheten i Halland samt mödrahälsovård och ungdomsmottagningarna i Halland.
Driftnämnden Varberg ansvarar för Hallands sjukhus Varberg samt Ambulanssjukvården Halland.
Driftnämnden Halmstad ansvarar för Hallands sjukhus Halmstad.