From Great to Excellent, regionalt samarbete för ökad måluppfyllelse i skolan – kick off för gemensam plan

I veckan samlades ca 70 halländska politiker och tjänstemän i Varberg för en kick off i det regionala samarbetet From Great to Excellent. From Great to Excellent är ett långsiktigt samarbete för ökad måluppfyllelse i skolan och för att alla elever ska nå sin fulla potential dvs. minska gapet mellan sin kapacitet och det som skolan lyckas att få dem prestera.

Bakgrunden till detta är att forskning visat att barns möjligheter att lyckas i livet påverkas av socioekonomisk situation, föräldrars utbildningsnivå och sociala sammanhang. Skolan har en unik möjlighet att kompensera för barns skiftande förutsättningar och ge alla barn möjlighet att nå sin fulla potential.


I korthet innebär det regionala samarbetet att de samverkande kommunerna såväl vetenskapligt och som erfarenhetsmässigt ska befästa metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för elever i de halländska skolorna. Arbetet utgår från utvecklingsarbetet i respektive kommun. Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Laholm deltar i samarbetet, med Region Halland och Högskolan i Halmstad som samarbetspartners.

Deltagande verksamheter kommer i organiserad form lära av varandra, genomföra gemensam kompetensutveckling och följa upp effekterna för att kunna ta ytterligare gemensamma steg. Genom Högskolan i Halmstad knyts praktiknära forskare till samarbetet och högskolans roll blir att bedriva forskning tillsammans med kommunerna inom identifierade utvecklingsområden. Högskolan avser även att använda erfarenheterna i utveckling av lärarutbildningen.

Ett ytterligare fokus i det regionala samarbetet är också att bidra till en mer nyanserad bild av skolan i samhället i stort. Den gemensamma kompetensutvecklingen startar i höst och i början av nästa år kommer kommunerna att besöka varandra – det gemensamma förhållningssättet är att lära genom att fungera som så kallad ”kritisk vän ”.

- Det är tydligt att här finns en gemensam vilja att skapa en ny arena för skolutveckling och det är mycket positivt, kommenterar Dag Hultefors (M) ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. I Tillväxtstrategi för Halland har vi enats om att Halland ska erbjuda barn och unga goda och jämlika förutsättningar och en viktig del i det är att alla elever ska klara skolan, detta går helt i samklang med utvecklingsmålen i From Great to Excellent och bidrar med kraft och tyngd i utvecklingsarbetet.


- Här finns en uttalad stolthet och en hög ambitionsnivå i samarbetet att inte bara gå från ”Good to Great” utan att gå från ”Great to Excellent”, avslutar Dag.


För frågor och mer information
Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
dag.hultefors@regionhalland.se, 076-7835385


Karolina Reinhold, Social hållbarhetsstrateg, Region Halland
karolina.reinhold@regionhalland.se, 035-17 98 37


Håkan Cajander, Utvecklingsledare, Högskolan i Halmstad
hakan.cajander@hh.se, 035-16 77 71


Per Jangen, Utbildningschef, Laholms kommun
per.jangen@laholm.se, 070-235 42 55


Pauline Broholm, Förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen, Halmstad kommun
pauline.broholm@halmstad.se, 035-13 70 00 (vx)


Elisabeth Svennerstål Jonsson, Förvaltningschef Barn- och ungdomsförvaltningen,
Varbergs kommun
elisabeth.svennerstal.jonsson@varberg.se, 0340-882 84


Anette Liedström Hjorth, Förvaltningschef Förskola & Grundskola, Kungsbacka kommun
anette.liedstrom-hjorth@kungsbacka.se, 0300-83 41 49