Full pott för Halland och Sydvästsverige i regeringens beslut om nationell plan för svensk infrastruktur

På en presskonferens tidigare idag presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth och Isabella Lövin, klimatminister och vice statsminister, regeringens nationella plan för infrastrukturen åren 2018–2029, en satsning på totalt 700 miljarder kronor.

 Infrastruktursatsningarna i den trafikslagsövergripande planen ska bidra till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland, ett Sverige som håller ihop, ett ökat bostadsbyggande och förbättrade förutsättningar för näringslivet.


Regeringsbeslutet innebär flera nya järnvägsbyggen och upprustning och modernisering av befintlig järnväg såväl som satsning på flera vägsträckor och på sjöfart för Sydvästsverige. Även Kattegattleden finns med som en fortsatt satsning.

För Hallands del innebär detta att planering och utförande av viktiga investeringar i infrastrukturen kan fortsätta respektive startas upp. Den nu beslutade utbyggnaden med dubbelspår längs hela Västkustbanan kommer att göra skillnad för hela Sydvästsveriges utveckling och skapar förutsättningar för nya bostäder och regionförstoring med utveckling av den regionala kollektivtrafiken. Det kommer även att bli positiva effekter för miljön och klimatet när person- och godstransporter kan flyttas från väg till järnväg.


Regeringens utbyggnadsbeslut för dubbelspår längs hela Västkustbanan innebär:

  • Utbyggnad med dubbelspår genom Varberg och nytt resecentrum. Arbetet är redan påbörjat och trafikstart planeras till 2024.
  • Ombyggnad av Halmstad C med ny personbangård för ökad kapacitet. Byggnation planerad  till 2024-2030.
  • Dubbelspår Ängelholm – Maria Station. Byggnation planerad  till 2021-2024.
  • Dubbelspår mellan Maria station och Helsingborg C. Byggnation planerad till 2024-2030.


Reinvestering och underhållsåtgärder är beslutade för Viskadalsbanan och Markarydsbanan.


I samband med att den nationella planen fastställs, beslutas även ramarna för den regionala infrastrukturplanen och  Region Halland tilldelas 1 189 miljoner kronor för åren 2018-2029.

Trafikverket har huvudansvaret för att verkställa den nationella planen för infrastruktur.

-  I och med regeringens beslut idag har vi fått goda förutsättningar att fortsätta utveckla samhällsnyttan kopplad till infrastrukturen. Vi behöver en bra infrastruktur och kollektivtrafik för Hallands fortsatta utveckling då Halland växer och allt fler pendlar till jobb, skola och nöjen, säger Dag Hultefors (M), ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. De närmsta åren prognostiseras 9 000 nya bostäder i Halland vilket ställer krav på väl fungerande trafiksystem, där Västkustbanan är ryggraden för resandet i Halland, Sydvästra Sverige och knyter oss samman med omvärlden från Oslo till Hamburg.

-  Vad gäller Halmstad C räknar jag med att man kan komma igång med vissa åtgärder redan före 2024, i enlighet med tidigare diskussioner mellan regionen, kommunen och Trafikverket avslutar Dag Hultefors.


För  mer information välkommen att kontakta
Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
076–783 53 85, dag.hultefors@regionhalland.se
Infrastrukturstrateg Jan Törnell
073-401 14 08, jan.tornell@regionhalland.se