Goda effekter av ny missbruksvård

Antalet hallänningar som får kvalificerad psykiatrisk vård för missbruk och beroende har ökat markant sedan den nya vårdkedjan startades hösten 2016. Nu finns färsk statistik som visar hur angelägen satsningen är.

– Jag är stolt och glad över att de satsningar vi gjort nu börjar visa resultat, säger Svein Henriksen (Mp), ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd.

Den nya halländska vårdkedjan för missbruk och beroende bygger på ett integrerat arbete mellan psykiatri, kommuner och närsjukvård samt en nära samverkan med brukarorganisationerna. För psykiatrins del innefattar vårdkedjan för närvarande avdelning 24 med tolv platser på Hallands sjukhus Varberg, samt hittills två öppenvårdsteam, ett i Halmstad och ett i Kungsbacka. Inom kort öppnar en tillnyktringsenhet i anslutning till avdelning 24 och ett öppenvårdsteam i Varberg.

Denna kedja mellan olika huvudmän och brukarorganisationerna gör den halländska missbruksvården unik i landet.

Psykiatrin har tidigare, med undantag för substitutionsverksamhet för opiatmissbrukare, saknat tillräcklig vård för målgruppen. De patienter som behövt läggas in har i första hand vårdats vid psykiatrins övriga avdelningar på sjukhusen. Där har de fått vård under endast 2–4 dygn i genomsnitt medan avdelning 24 har en genomsnittlig vårdtid på 8 dygn.

Här är brukarrepresentanternas närvaro ett viktigt inslag. De har en lokal i anslutning till avdelningen och nästan hälften av patienterna har medverkat i deras träffar. Avdelningen har en mycket hög beläggning, vilket pekar på ett uppdämt behov. Under 2017 vårdades strax över 300 patienter här.

Substitutionsmottagningarna, som delvis förstärkts, har också en del i den totala ökningen av den psykiatriska beroendevården. Tidigare har alltför få nåtts av denna vård. Där har antalet patienter ökat från 57 personer 2015 till 77 under 2017.

Den psykiatriska öppenvårdens siffror visar att såväl antalet patienter med beroendediagnos som antalet patientbesök har ökat markant sedan satsningen på den nya vårdkedjan påbörjades.
Antal patienter med beroendediagnos har ökat med 20 procent, från 642 personer 2015 (innan vårdkedjan startade) till 773 under 2017. Antalet vårdkontakter med patienter i målgruppen har ökat med 54 procent – från 6 629 till 10 242 st.

– Beroendevården har alltför länge varit lågt prioriterad i Region Halland. Jag är stolt och glad över att de satsningar vi gjort i psykiatrin nu börjar visa resultat, säger Svein Henriksen (Mp), ordförande i Region Hallands psykiatrinämnd.

– Det nära samarbete vi har med brukarorganisationerna, socialtjänsten i kommunerna samt vårdcentralerna är unikt och syftar till en sammanhållen vård för patienten. Detta är en viktig faktor för behandlingsresultatet.

Mer information:
Sven-Eric Alborn
Utvecklare inom missbruks- och beroendevård, Psykiatrin Halland
Tel: 070-751 61 66
E-post: sven-eric.alborn@regionhalland.se

Svein Henriksen (Mp)
Ordförande, Driftnämnd psykiatri, Region Halland
Tel: 070-610 81 98
E-post: svein.henriksen@regionhalland.se