Halland rankad etta i landet - Patienter ger vårdenheter i Halland högt betyg

Drygt 5 000 patienter i Halland har bedömt hur de upplevde sitt senaste läkarbesök på vårdenheten. Hallänningarna ger besöket där ett mycket gott omdöme och Halland hamnar på första plats i årets nationella patientenkät, jämfört med övriga Sverige.  

- Det känns verkligen bra att se att det arbete vi gör för att erbjuda den bästa vården ger resultat. Att Halland dessutom rankas etta i den här mätningen är oerhört glädjande, säger Karin Möller hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör i Region Halland.

Nationella patientenkäten görs på uppdrag av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Enkäten genomförs med regelbundna intervaller för att landsting och regioner ska kunna utvärdera patienternas upplevelser av vården på ett likvärdigt sätt i hela landet. Denna mätning har gjorts på samtliga vårdenheter inom Vårdval Halland under hösten 2011 och omfattar både privata och regiondrivna vårdenheter.

Halland i topp jämfört med övriga landet

Årets mätning där man tittat på mötet med läkaren på vårdenheten är den tredje som genomförts. Vid samtliga tre mätningar har Halland fått väldigt goda resultat.

De tillfrågade patienterna har fått svara på drygt 50 frågor om kvalitet och bemötande och Halland tillhör toppskiktet på de flesta av frågorna. SKL har valt ut åtta frågor, så kallade kvalitetsindikatorer, där samtliga regioner och landsting jämförs med varandra. På fem av dessa hamnar Halland på första eller andra plats och vid en sammanvägning av alla indikatorer placerar sig Halland allra överst och rankas etta i landet.

  • På frågan ”Vad anser du om tiden du fick vänta” har de halländska patienterna värderat väntetiden till 87 på en skala där det högsta värdet är 100. Värdet är oförändrat från förra mätningen (2010). Genomsnitt i landet ligger på 81 och Halland placerar sig på första plats.
  • På frågan om patienten kände sig delaktig i beslut om vård och behandling har patienterna i Halland värderat delaktigheten till 83, vilket är samma värde som vid förra mätningen. Genomsnitt i landet är 78 och Halland hamnar även här på första plats.
  • När det gäller frågan ”Hur värderar du som helhet den vård och behandling du fick” har de halländska patienterna värderat helhetsintrycket till 76, vilket är samma värde som vid förra mätningen. Genomsnitt i landet är 71 och Halland hamnar även på denna fråga på första plats.
  • På frågan ”Kände du förtroende för den läkare som du träffade” har de tillfrågade patienterna värderat förtroendet till 88. Värdet 2010 var 87 och genomsnittet för landet är 85. Här ligger Halland på andra plats.
  • När det gäller frågan ”Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen” har de halländska patienterna gett värdet 86, jämfört med 87 vid föregående mätning. Genomsnittet för Sverige är 83 och Halland ligger här på andra plats.

Även på de tre resterande kvalitetsindikatorerna placerar sig Halland i toppskiktet:

  • ”Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?” Här får Halland värdet 81, jämfört med 82 vid föregående mätning. Genomsnittsvärdet för Sverige ligger på 78.
  • ”Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?” Här får Halland värdet 87. Värdet 2010 var 86 och genomsnittet i landet ligger på 83.
  • ”Kände du att du blev bemött med respekt och på ett hänsynsfullt sätt?” Här får Halland värdet 92, vilket är samma som 2010. Genomsnittet i landet ligger på 90.

Information om läkemedel och biverkningar kan förbättras

Även om de halländska patienterna ger vårdenheterna mycket bra betyg finns det förbättringar att göra. Bland annat när det gäller information om läkemedel och integritet när man kommer till vårdenheten. På frågan om läkaren eller någon annan ur personalen frågat om man använder andra läkemedel hamnar Halland strax under riksgenomsnittet med värdet 59. Samma gäller på frågan om man upplever att man fått tillräcklig avskildhet när man samtalade med personalen vid ankomsten. Även här hamnar Halland strax under genomsnittet med värdet 72.

På några av enkätfrågorna får samtliga landsting och regioner lågt betyg av de tillfrågade patienterna. Frågorna handlar om man som patient fått information om förseningar när besöket inte börjar i tid (genomsnittsvärde 21), om läkaren informerat om eventuella varningssignaler man ska vara uppmärksam på beträffande sin sjukdom eller behandling (genomsnittsvärde 48) samt om läkaren berättat om eventuella biverkningar av läkemedel (genomsnittsvärde 40).

FAKTARUTA


Deltagande:
Totalt har 9 387 personer erbjudits att delta i enkäten. 5 189 har svarat.

Patientenkäten: Nationella patientenkäten är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges landsting och regioner (SKL). Patientenkäten genomförs återkommande inom öppen och sluten somatisk vård, öppen och sluten barnsjukvård, öppen och sluten psykiatrisk vård, akutsjukvård och närsjukvård/primärvård.

Kvalitetsindikatorer: Av enkätens drygt 50 frågor har SKL valt ut 8 stycken, så kallade kvalitetsindikatorer, där landstingen och regionerna jämförs.

Om resultatet: Resultatet som mäts är patientupplevd kvalitet. Måttet är ett viktat jämförelsevärde för kvalitet där 100 är högst. Resultatet redovisas på www.skl.se/nationellpatientenkat
Senare i år kommer resultatet också att publiceras på 1177.se

Mer information: Hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Karin Möller, 070-2679609