Hallands sjukhus anmäler dödsfall enligt lex Maria

En patient som vårdades på Hallands sjukhus Halmstad på grund av en infektion i höften avled efter drygt en veckas vårdtid i en hjärtinfarkt. Nu anmäler Hallands sjukhus dödsfallet enligt lex Maria eftersom den händelseanalys som genomförts visar en rad brister när det gäller rutiner och organisation.

En patient sökte vård vid akutmottagningen i Halmstad för en misstänkt protesinfektion i höften. Patienten hade tidigare drabbats av en hjärtinfarkt och hade nyligen avslutat en antibiotikabehandling mot en infektion i samma höft. Patienten skrevs in på en vårdavdelning för utredning och behandling. Det visade sig att höften var infekterad och att protesen behövde bytas ut. Man avvaktade med att sätta in antibiotika i väntan på operation.

Några dagar senare försämrades patientens tillstånd och man tolkade symtomen som en förkylning. Patienten tillstånd försämrades snabbt och han avled på intensivvårdsavdelningen i sviterna av en hjärtinfarkt som kan ha förorsakats av en blodförgiftning.

- Utredningen drog ut på tiden liksom förberedelserna för operationen. Därför vill vi att IVO granskar händelsen, säger chefläkare Birgitta Lagerqvist .

Den interna händelseanalys som genomförs visar att adekvata åtgärder inte vidtogs och att den allvarliga diagnosen därför fördröjdes. Hallands sjukhus har redan genomfört en rad åtgärder för att undvika att liknande händelser inträffar.

Mer information:
Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus, 035-13 10 00
Marianne Kondrup, kommunikationschef, 070-337 17 80

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria). Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria