Hallands sjukhus Varberg anmäler fördröjd bedömning

En patient med ett allvarligt fotsår tvingades amputera foten. Förloppet kan ha påverkats av att en försenad specialistbedömning och därför anmäler Hallands sjukhus händelsen enligt lex Maria.

En man i 60-årsåldern med diabetes sökte vård vid ortopedkliniken vid Hallands sjukhus Varberg med anledning av ett infekterat sår i foten. Trots flera behandlingar med några dagars mellanrum försämrades såret snabbt. Man kom fram till att det krävdes en kärlkirurgisk bedömning eftersom infektionen var omfattande.

Bedömningen skedde först fem dagar efter det medicinska ställningstagandet. Då konstaterade kärlkirurgen att det det inte fanns någon möjlighet att behandla foten och man tvingades genomföra en amputation. Trots detta fortsatte infektionen att förvärras och mannen vårdades på sjukhus under drygt två månader.

- Det var en svår infektion som ledde till många komplikationer och en lång vårdtid. Att patienten inte fick en kärlkirurgisk bedömning snabbare kan ha påverkat förloppet. Därför väljer vi att anmäla händelse till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för en granskning, framhåller Christer Allenmark, chefläkare.

Mer information:
Christer Allenmark, chefläkare Hallands sjukhus, tfn 0340-48 10 00

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria). Läs mer:
    www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria