Händelse anmäls till Inspektionen för vård och omsorg

Hallands sjukhus Halmstad anmäler en händelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, då en patients provsvar förväxlats.  

En patient genomgick sommaren 2013 en undersökning av tjocktarmen med provtagning som efterkontroll av operation för tjocktarmscancer. Provsvaret från undersökningen av tjocktarmen förväxlades med en annan patients provsvar.

Händelsen innebar att patienten behandlades under en felaktig diagnos med två undvikbara operationer till följd. Ingreppen ledde till en lång och för patienten krävande vårdtid. För den andra berörda patienten har händelsen inte medfört någon påverkan på vare sig hälsotillstånd eller vårdförlopp.

Förväxlingen av proverna kan antingen ha skett i samband med provtagningen på skopimottagningen eller vid undersökningen av proverna på patologavdelningen.

Händelseanalysen har dock inte kunnat ge svar på frågan om var förväxlingen skedde.

- Det är mycket beklagligt att patienten, på felaktiga grunder och med onödigt lidande, har behövt göra ingrepp med lång och krävande vårdtid som följd, säger Birgitta Lagerqvist, chefläkare på Hallands sjukhus, som nu anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Mer information:
Birgitta Lagerqvist, chefläkare Hallands sjukhus Halmstad, vx 035-13 10 00

Fakta om patientsäkerhet
Patientsäkerhet handlar ytterst om skydd mot vårdskada. Med vårdskada menas kroppslig eller psykisk skada eller lidande som en patient drabbas av i kontakten med hälso- och sjukvården.

Vårdskador kan ha olika allvarlighetsgrad, allt från att patienten avlider av skadan till att patienten får bestående men till att patienten blir helt bra.

Regering och riksdag ansvarar för lagstiftningen som styr vården, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen och Patientsäkerhetslagen. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och andra myndigheter ansvarar för regler och styrdokument i form av föreskrifter, riktlinjer och vägledningar. Hälso- och sjukvården ansvarar för att följa de lagar och föreskrifter som finns och att arbeta patientsäkert.

Kraven på hälso- och sjukvården har både skärpts och blivit tydligare sedan den nya patientsäkerhetslagen trädde i kraft den 1 januari 2011. En ökad medvetenhet gör det enklare att arbeta förebyggande, med fler interna utredningar och händelseanalyser som följd.

Enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659)

  • Ska hälso- och sjukvårdspersonalen rapportera risker för vårdskador samt händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada till vårdgivaren
  • har vårdgivaren en skyldighet att utreda händelser i verksamheten som har medfört eller hade kunnat medföra en vårdskada
  • ska vårdgivaren anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg, IVO (lex Maria).

Läs mer:
www.1177.se/Halland/Regler-och-rattigheter/Lex-Maria