Handslag för en stark livsmedelssektor i Halland

I morgon, torsdag den 26 januari, klockan 9.30 – 14.30 genomförs ett ”Handslag” på Wapnö (Slottet). Det är det avslutande mötet i uppstartsfasen av ett Halländskt Livsmedelsprogram. 

Huvudsyfte med programmet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling inom livsmedelssektorn i Halland.

Handslaget inleds av Landshövding Lena Sommestad tillsammans med Rolf Frid, ordförande i Föreningen Signerat Halland. Medverkar under eftermiddagen gör också Dag Hultefors, ordförande för Region Hallands Tillväxtutskott.

Initiativtagare till programmet är Region Halland och Länsstyrelsen i Halland i nära samverkan med flera organisationer och aktörer. Den första fasen i programarbetet har bestått av en bred och gemensam dialog mellan parter i den halländska livsmedelskedjan. Ett brett engagemang och handlingskraft från de olika parterna med koppling till livsmedelssektorn är viktiga ingredienser för att nå framgång. 

Programmet är en öppen och pågående kreativ process som påbörjades med ett uppstartsmöte i augusti 2016 följt av två dialogmöten. I ett första steg har gemensamma målbilder tagits fram.  I ett nästa steg har förslag på insatser och prioritering av fyra tematiska insatsområden utarbetats. De är:

  • Från vara eller tjänst till konsument
  • Samverkan – mötesplatser i nya och etablerade former
  • Offentlig sektor som kund och lokala producenter som leverantörer
  • Kompetens

Intresset att delta i processen har varit stort med ett 50-tal medverkande på varje möte. Läs mer  om innehållet på mötena och Livsmedelsprogrammet på Arena Grön Tillväxts webbplats, via länken här

Det är också av stor vikt att det Halländska Livsmedelsprogrammet ligger väl i fas med den nyligen beslutade Nationella Livsmedelsstrategin. Den senare omfattar hela livsmedelskedjan och innehåller mål fram till 2030 om att bland annat öka produktionen av livsmedel och öka lönsamheten, exporten, innovationskraften i livsmedelskedjan, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås.

Handslaget

Handslaget manifesterar att parterna har en gemensam målbild och är överens om de fyra tematiska områdena samt att parterna är beredda att ta nästa steg i att förverkliga ett handlingsprogram nu när arbetet går in i en ny genomförandefas där alla bidrar utifrån var och ens roll och ansvar.

- Det gemensamma arbetet att ta fram målbilder är viktigt och pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet som bidrar till att förverkliga Tillväxtstrategins mål med att stärka attraktivitet, konkurrenskraft och tillväxt i Halland, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland.

 -  Det är glädjande att intresset varit så stort i uppstartsfasen. Det skapar goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. Utifrån Region Hallands roll och ansvarsområde kommer vi nu att lägga energi inom de områden vi kan påverka regionalt och lokalt. Till exempel fortsatta satsningar på innovationsprojekt, översyn hur vi kan utveckla vår egen inköpspolicy samt ett fortsatt ansvar att facilitera mötesplatser så att denna viktiga process hålls vid liv, avslutar Dag.

Arbetet går nu in i en genomförandefas med att färdigställa en handlingsplan som bland annat kommer att innehålla målsättningar och beskrivning av kommande insatser där företagare, organisationer och aktörer tillsammans är viktiga bärare.

För mer information kontakta:

Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se

Hans Bergsten, Utvecklare Avd Näringslivsutveckling Region Halland
Telefon: 070-796 45 95
E-post: hans.bergsten@regionhalland.se

Kristin Ovik, Landsbygdsenheten Länsstyrelsen Halland
Telefon: 070-558 39 17
E-post: kristin.ovik@lansstyrelsen.se