Högt och förbättrat förtroende för halländsk vård

En klar majoritet av hallänningarna fortsätter att ha högt förtroende för den halländska vården. Hallänningarna tycker också att de har tillgång till den vård de behöver och att väntetiderna är rimliga, även om väntetiden kunde vara bättre vid besök på sjukhus.

Det visar undersökningen Vårdbarometern där Halland även förbättrat sina resultat från föregående mätning.

Vårdbarometern visar också att de flesta i Halland kan tänka sig att avstå från antibiotika, när sådan inte är nödvändig. Och på frågan hur man bedömer sin egen hälsa hamnar hallänningarna i topp tillsammans med stockholmarna.

Vårdbarometern är en nationell undersökning som visar våra attityder till, kunskaper om och förväntningar på svensk hälso- och sjukvård. Undersökningen bygger på intervjuer som gjorts med slumpmässigt utvalda invånare under våren och hösten 2011. Vårdbarometern görs varje år på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och ger ett bra underlag till landsting och regioner om vad man behöver förbättra inom vården.

Hallänningar fick frågor om väntetider, förtroende och tillgänglighet

På samtliga frågor om tillgänglighet och förtroende är de halländska siffrorna förbättrade sedan föregående mätning 2010 och Halland hamnar i topp jämfört med övriga landsting och regioner. Vårdbarometern visar att hallänningarna tycker att de har tillgång till den sjukvård de behöver, man har högt förtroende för den halländska vården och är mycket nöjd med väntetiden till sin vårdenhet. Även om attityden till väntetiden för besök på sjukhus har förbättrats, är det enbart dryga hälften av de tillfrågade som tycker att väntetiden dit är rimlig. Trots det ligger Halland ändå högt över genomsnittet i landet.

Tillgänglighet: 88 procent av hallänningarna upplever att de har tillgång till den sjukvård de behöver (87 procent föregående mätning 2010). Här ligger Halland på första plats jämfört med övriga landet.

Förtroende: 76 procent av hallänningarna säger att de har förtroende för halländsk hälso- och sjukvård (72 procent föregående mätning 2010). Även här ligger Halland på första plats jämfört med övriga landet. 75 procent har förtroende för vårdenheterna (68 procent föregående mätning 2010) och Halland ligger etta jämfört med övriga landsting och regioner. 78 procent har förtroende för sjukhusen (76 procent föregående mätning 2010). Här hamnar Halland på tredje plats i jämförelse med övriga riket.

Väntetid: 77 procent tycker att det är rimliga väntetider till vårdenheterna (68 procent föregående mätning 2010) och Halland hamnar på första plats jämfört med landet. 54 procent tycker att det är rimliga väntetider till sjukhusen (46 procent föregående mätning 2010) och här hamnar Halland på fjärde plats jämfört med övriga landsting och regioner.

Positiva till att avstå från antibiotika

Förutom frågor om förtroende och tillgänglighet fick hallänningarna svara på frågan om man är beredd att avstå från antibiotika när så är möjligt, även om man då riskerar ett par extra sjukdagar. Hela 81 procent av hallänningarna kan tänka sig att göra det, vilket är en ökning från föregående mätning 2010 då siffran låg på 76 procent. Denna attitydförändring är positiv då bakteriernas motståndskraft mot antibiotika ökar i takt med ökande antibiotikaanvändning. För att även i framtiden kunna behandla livshotande infektioner är det därför viktigt att bara använda antibiotika när det verkligen gör nytta.

Bäst hälsa i landet

De tillfrågade fick också svara på frågan om hur man bedömde sitt allmänna hälsostillstånd och här hamnar Halland tillsammans med Stockholm på första plats – 79 procent svarade att deras hälsotillstånd var bra eller mycket bra! Hallänningarna tycker också att de vet vad som är bra för sin egen hälsa. På frågan ”Hur bedömer du dina kunskaper om vad som är bra för din hälsa” tycker 91 procent att de har bra eller mycket bra kunskaper.

Hela resultatet från Vårdbarometern kan ses på http://www.vardbarometern.nu/

För mer information, kontakta gärna:

Karin Möller, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Halland, tfn 0702-67 96 09