Vad vinner hallänningarna på nya gränser?

I dag, onsdagen den 13 januari besöker Indelningskommittén Halland för samtal med regionstyrelsens arbetsutskott. Samtalen handlar om kommitténs uppdrag att föreslå en ny regional indelning i Sverige med betydligt färre län och landsting och Hallands ståndpunkt i frågan.

Indelningskommittén är just nu på turné för att träffa regionala företrädare från hela Sverige.  Kommitténs ledamöter är Barbro Holmberg och Kent Johansson. På dagens möte närvarar regionstyrelsens arbetsutskott, Mats Eriksson (M), regionstyrelsens ordförande, Stefan Bengtsson (C), vice ordförande regionstyrelsen, Dag Hultefors (M), ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) samt Per Persson (S). Medverkar på mötet gör också Catarina Dahlöf, regiondirektör samt Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör.

- Det är bra att kommittén besöker regioner och landsting för enskilda samtal. Vi har i december formellt svarat Indelningskommittén gällande de kriterier man utgår ifrån i arbetet och idag fick vi möjlighet att personligen framföra våra ställningstagande och lyssna på kommitténs svar säger Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande.

- Men, för oss kvarstår fortfarande obesvarade frågor. Vad är det som ska lösas med en ny regional indelning av Sverige? Och, vad har hallänningen att vinna på det, undrar Mats?

- Vi anser att det inte finns något samband mellan storlek och resultat, säger Lise-Lotte Bensköld Olsson. Nya administrativa gränser kommer inte att lösa Sveriges framtida utmaningar då samhällsutveckling inte är gränsbunden utan sker i processer som involverar många. Framgång i arbetet handlar snarare om ett starkt regionalt ledarskap och samverkan, menar Lise-Lotte.

Tidplan för arbetet

Indelningskommittén ska den 29 februari 2016 lämna en första delredovisning med lägesbeskrivning med förslag på fortsatt process och eventuellt behov av att komplettera uppdraget. Ett första delbetänkande avseende län som kan slås samman år 2019 ska lämnas den 30 juni 2016. Slutbetänkande sker den 31 augusti 2017.

Kommittédirektivet finns att läsa i sin helhet här.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utredningar/Kommittedirektiv/Ny-indelning-av-lan-och-landst_H3B177/

För mer information och frågor, vänligen kontakta

Mats Eriksson, regionstyrelsens ordförande
Telefon: 070-595 60 85
E-post: mats.eriksson@regionhalland.se

Lise-Lotte Bensköld Olsson, regionstyrelsens arbetsutskott
Telefon: 070-922 83 11
E-post: lise-lotte.benskold-olsson@regionhalland.se