Kommuner och region är överens om att satsa på kultur för äldre

Halland är först i landet med en överenskommelse om regional samverkan gällande kultur för äldre. Avtalet är tecknat mellan Region Halland/Kultur i Halland och de förvaltningar i alla kommuner som ansvarar för äldreomsorg respektive kultur. Överenskommelsen gäller från 1 januari 2015.

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet – det är ett av målen inom såväl den regionala som den nationella kulturpolitiken. Denna överenskommelse syftar till att öka tillgängligheten till ett kulturutbud med hög konstnärlig kvalitet utifrån den äldres behov och önskemål. Genom att kommunerna nu ska utveckla mål och riktlinjer för hur man vill använda kulturen som resurs för äldre och i äldreomsorgen, skapas långsiktighet i arbetet.

"Halland går i bräschen!"

Så formulerar sig Tua Stenström, handläggare på Kulturrådet, när hon får ta del av nyheten att regionen och kommunerna i Halland slutit avtal om kultur för äldre. Hon menar att det var ett korrekt beslut att ge Region Halland en stor tilldelning ur Kulturrådets medel för området kultur för äldre.

Av totalt 70 miljoner kronor till kultur för äldre, som Kulturrådet har fördelat under perioden 2011–2013, har Halland fått drygt 10 %. I sin motivering vid tilldelningen av medel, lyfte Kulturrådet särskilt Region Hallands strävan efter en bred samverkan och politisk förankring.

Kultur för livet

Foto: Mymmel BlombergArbetet med kultur för äldre leds av Hallands bildningsförbund utifrån ett regionalt uppdrag, Kultur för livet. Med stöd från Kulturrådet har en mängd insatser kunnat genomföras sedan 2012. Nya kulturformer har utvecklats, många hundra kulturprogram har genomförts och forskning i samverkan med Högskolan i Halmstad har svarat på frågan om vad kulturen gör med äldreomsorgens organisation, ledning och personal. Samordnade insatser görs för att införa kulturutbildning dels för befintlig personal, dels på kommunala vårdutbildningar.

Området får status och blir en del av regional och kommunal politik

Det prioriterade målet har varit att nå en överenskommelse mellan regionen och kommunerna för att skapa hållbara och långsiktiga lösningar för kultur för äldre. Ordet kultur har tidigare inte funnits med i kommunernas äldreomsorgsplaner men nu ska kommunerna enligt överenskommelsen ta fram mål och riktlinjer för hur man vill använda kulturen som resurs för äldre och i äldreomsorgen. Kommunerna och regionen ser detta som en viktig förutsättning för att kunna arbeta mer långsiktigt och komma bort ifrån projekttänkandet.

– Det är fantastiskt roligt att nu såväl socialchefer som kulturchefer ställt sig bakom överenskommelsen om kultur för äldre. Vi blir på detta vis först i landet med att ha samlat oss så strukturerat i denna fråga, säger Eva Nyhammar, kulturchef på Region Halland.

Avsikten är att regionen ska anslå medel för att subventionera det kulturutbud som arbetas fram av Hallands bildningsförbund tillsammans med representanter från kommunernas äldreomsorgs- och kulturförvaltningar. Kommunerna kommer enligt överenskommelsen att svara för en ekonomisk motprestation med lika stor insats som den regionala subventionen utgör.

För mer information, kontakta Eva Nyhammar.