Kompetenscentrum för utländsk vårdkompetens

Region Hallands Kompetenscentrum för personer med utländsk vårdexamen har i januari startat igång verksamheten vid Vårdcentralen Andersberg i Halmstad.

Regionstyrelsen beslöt i april 2016 att ge Närsjukvården Halland i uppdrag att över två och ett halvt år driva ett projekt med syfte att säkerställa praktik för vårdutbildade med utländsk kompetens via inrättandet av ett kompetenscentrum. Beräknad kostnad 7 785 000 kronor.

Lokalerna i anslutning till Vårdcentralen Andersberg stod i dagarna färdiga för de första deltagarna.

- Personer som kommer till Sverige med en utländsk vårdexamen är en stor resurs som vi måste ta tillvara på, säger Tommy Rydfeldt, ordförande Driftnämnden Närsjukvård (L).

- Enligt beräkningar som gjorts finns det mer än 20 personer i Halland som med kompletteringar av t.ex. svenskakunskaper via Komptenscentrum kan få sin svenska legitimation och bli ett värdefullt bidrag till vården i Halland och Sverige, fortsätter Tommy Rydfeldt.

Kompetenscentrum bygger på samverkan mellan Region Halland och arbetsförmedlingen och drivs av Närsjukvården. Socialstyrelsen sätter upp de regler och riktlinjer som gäller för hur personer med utländsk vårdexamen kan nå en svensk legitimation. Kompetenscentrums uppgift är att förbereda deltagarna för att nå de här målen.

På Kompetenscentrum är i ett första steg tre deltagare med utländsk läkarexamen på plats. För varje deltagare tas en individuell plan fram vad som behövs utifrån respektive persons bakgrund. Ungefärlig tid på Kompetenscentrum är sex månader, och det görs kontinuerligt en löpande intagning.

- Verksamheten bygger på att ge de här personerna kunskap i det svenska vårdsystemet, säger Katarina Samskog, verksamhetschef Kompetenscentrum, Vårdcentralen Halland. De har ju redan med sig en vårdexamen från ett annat land, men de behöver lära sig hur den svenska sjukvården är uppbyggd.

Utbildningen bygger på olika delar. En del handlar om praktisk handledning i hur svensk sjukvård fungerar. Det omfattar bland annat beskrivning och kunskap kring de förhållningssätt, praxis och värderingar som ligger som grund i den svenska vården. En annan del är praktik ute i den halländska sjukvården och en tredje del är fördjupning i språkkunskaper utifrån vårdens perspektiv.

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 072-155 48 64
Katarina Samskog, verksamhetschef Kompetenscentrum, Vårdcentralen Halland, 070-595 57 33

Anna Stålnacke, kommunikation Närsjukvården Halland, 072-986 72 41