Kortare vårdtider och mer öppenvård inom Hallands sjukhus

Årsredovisningen för år 2016 visar att Hallands sjukhus klarat sitt vårduppdrag och att fler patienter fått vård och behandling jämfört med året innan. Samtidigt skrevs färre patienter in, medelvårdtiderna minskade och fler operationer och behandlingar genomfördes i öppenvård (det vill säga utan att patienten behövde läggas in för vård).

Vid sitt sammanträde idag fick Driftnämnden Hallands sjukhus en presentation av årsresultatet för verksamheten. Mikaela Waltersson (M), ordförande, framhåller att det är en planerad och önskvärd utveckling att mer vård genomförs i så kallad öppenvård eller poliklinisk vård. Detta möjliggörs av den medicinska utvecklingen som exempelvis innebär att många operationer kan genomföras med titthålskirurgi. Samtidigt har den genomsnittliga tid som patienterna vårdas inneliggande på sjukhuset minskat och ligger idag på 4,03 dygn.

- Sjukhuset har effektiviserat sin verksamhet och klarat sitt uppdrag med färre vårdplatser och lägre medelvårdtid, konstaterar Mikaela Waltersson.

Förlossningsrekord
Antalet förlossningar ökade med 11 procent och slog rekord i juli månad. Totalt 4 456 barn på Hallands sjukhus under året.
Besöken till akutmottagningarna ökade med 1,5 procent. Ett aktivt arbete har genomförts för att fler patienter ska bli färdigbehandlade på akutmottagningarna, vilket fått effekten att handläggningstiderna ökat något.

Kvalitet
Den nationella patientenkäten som genomfördes under hösten visade att patienterna vid Hallands sjukhus var nöjdare med sin vård jämfört med rikssnittet. Arbetet med att förbättra kvaliteten har varit framgångsrikt bland annat när det gäller att förebygga trycksår under vårdtiden. Årets mätning visade att 4,2 procent av patienterna fått ett trycksår under sin vårdtid, vilket är under målvärdet på 5 procent. Revisonerna granskade under året om Hallands sjukhus arbete för att nå målet med att halvera antalet vårdskador till år 2018. Granskningen visade att Hallands sjukhus vidtar tillräckliga åtgärder för att minska vårdskadorna.


- Vi ser positivt på det kvalitetsarbete som genomförs inom Hallands sjukhus och det är glädjande att de nationella, öppna jämförelser som nyligen offentliggjordes visar att den vård som bedrivs håller en hög kvalitet och ligger över genomsnittet inom flertalet områden, påpekar Mikaela Waltersson.

Utveckling
Under året har Hallands sjukhus medverkat i flera utvecklingsarbeten för att förbättra patientens väg genom vården tillsammans med andra vårdaktörer. Bland annat har sjukhuset ingått i satsningen "läkarmedverkan i hemsjukvården". I dagsläget omfattas Halmstad, Varberg och Kungsbacka kommun och planen är att samtliga halländska kommuner ska erbjuda läkarmedverkan i hemsjukvården i slutet av år 2017.


Vidare har Hallands sjukhus infört standardiserade vårdförlopp (SVP) i cancervården. Syftet med den nationella satsningen är att patienter som drabbats av cancer ska få en likvärdig vård oavsett var i landet de söker vård. Sammanlagt 18 standardiserade vårdförlopp är i gång och under året kommer ytterligare tio att starta.

Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för året blev ett underskott på 193 miljoner kronor, varav 118 miljoner rör den egna verksamheten och 75 miljoner är ett underskott för regionvård (den specialiserade vård sjukhuset köper, närmast från Region Skåne och Västra Götalands regionen). Utfallet visar en förbättring i den egna verksamheten med 13 miljoner kronor jämfört med år 2015.

Personal
Sjukfrånvaron för år 2016 hamnade något över målvärdet på 5 procent. Samarbete med försäkringskassan och fokus på rehabilitering är några av de åtgärder som medfört att ökningen som sågs under våren 2016 avstannat och årets sjukfrånvaro totalt hamnade på 5,13 procent. Den medarbetarenkät som genomfördes under hösten visar också att det skett en positiv utveckling inom flera områden. En utmaning är att klara kompetensförsörjningen framöver. Det gäller främst sjuksköterskor där arbetet med komptensväxling påbörjats under 2016 och kommer att intensifieras under 2017. Detta arbete är också ett led i att nå målet att göra verksamheten oberoende av bemanningsföretag.

Lönestrategi
Lönestrategi år 2017 var en annan punkt på nämndens möte. Nämnden ställde sig bakom en löneinriktning som innebär att Hallands sjukhus får i uppdrag att i samband med årets lönerevison prioritera allmänsjuksköterskor i dygnet-runt-verksamhet där det är allra svårast att bemanna.
- Bakgrunden är att det är inom de verksamheterna som vi ser den största utmaningen när det gäller kompetensförsörjning och där vi även behöver agera för att minska beroendet av bemanningsföretag, förklarar Mikaela Waltersson.

Handlingar Driftnämnden Hallands sjukhus

Driftnämnden Hallands sjukhus ansvarar för verksamheterna inom Hallands sjukhus.

Mer information:
Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Hallands sjukhus, 070-325 42 15
Marianne Kondrup, kommunikationschef, 070-337 17 80