Målmedvetet arbete bidrar till högre livskvalitet för hallänningen

Det är nu ett år sedan den nya förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa bildades och vid dagens sammanträde för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa behandlades årsredovisningen för 2016 vilken visar på ett positivt resultat.

Ekonomi
Av årsrapporten framgår att det ekonomiska resultatet för 2016 utifrån hälso- och sjukvårdsupp­draget är plus 13 504 tkr. När det gäller hjälpmedels­uppdraget är det ekonomiska resultatet plus/minus noll.

Tillgänglighet
Verksamheterna inom medicinsk diagnostik klarar väntetiderna till de traditionella röntgenundersökningarna. I och med pågående investeringar förväntas tillgängligheten också öka till datortomografi och magnetkamera under 2017.

Antalet utprovade hörapparater har ökat med 15 procent jämfört med 2015. Ökningen beror på att förskrivningsprocessen har effektiviserats, dubbelförskrivning (en hörapparat i varje öra) har ökat samt den tekniska utvecklingen som innebär att fler hallänningar kan blir hjälpta med hörapparater.

Inom ambulanssjukvården pågår arbete för att förbättra tillgängligheten. Förbättringarna sker utifrån en hög tillgänglighet i ett nationellt perspektiv.
Antalet sjukresor med taxi och antalet resor med linjetrafiken minskar jämfört med 2015. Antalet hanterade samtal för 1177 Vårdguiden på telefon ökar något jämfört med föregående år.

Kvinnohälsovården har erhållit öronmärkta medel för att genomföra särskilda insatser för gravida kvinnor vid flyktingförläggningarna samt för särskilda insatser för kvinnors hälsa. Antalet graviditetsbesök på kvinnohälsovården har ökat med tre procent.
Antalet tagna cellprov har ökat i och med att barnmorskorna på kvinnohälsovården tagit telefonkontakt med de kvinnor som uteblivit.

Hjälpmedelscentrum Halland är för femte året i rad den mest kostnadseffektiva verksamheten nationellt, vilket man kan utläsa av jämförande statistik i Nysamarbetet.

– De stora investeringar som görs inom röntgen med bland annat nya magnetröntgenkameror innebär att vi kommer att kunna utföra mer diagnostik själva. I och med kortare väntetider, högre kvalitet och ökad patientsäkerhet inom våra områden bidrar vi till att ge hallänningen en högre livskvalitet, säger ordförande Ann Molander (L).

Framtida utmaningar
Ambulans, diagnostik och hälsa står inför en del framtida utmaningar till vilka kan nämnas:

  • Svårrekryterade yrkesgrupper. Inom flera av de yrkesområden som förvaltningen har behov av att rekrytera inom, råder det brist även på nationell nivå.
  • Tillgodose den högre efterfrågan på medicinsk diagnostiks tjänster och utveckla diagnostiska metoder.
  • Den tekniska och medicinska utvecklingen kommer att ställa allt högre krav på verksamheterna.
  • Ökade hjälpmedelskostnader till följd av att antalet brukare blir fler. Teknikutvecklingen gör att det nu finns fler hjälpmedel för att kompensera funktionsnedsättningar.

Miljö
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att minska miljöpåverkan så mycket som möjligt. Detta sker genom att arbeta med ständiga förbättringar inom alla områden. Vilket sker exempelvis genom utbyte och utfasning av kemikalier samt att minska koldioxidutsläppen genom att använda alternativa mötesformer såsom telefon- och videokonferenser vilket bidrar till färre transporter.

På nämndens möte behandlades också:

  • Uppföljning intern kontrollplan 2016
  • Driftnämndens riktlinje för nämndens uppföljning 2017
  • Förslag om gemensam enhet för barn och ungdomar med autism

Vid dagens möte fick ledamöterna göra besök på ambulansstationen, bårhuset, kvinnohälsovården och ungdomsmottagningen i Laholm.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70

Marie-Louise Thärnå, kommunikatör, 070-644 23 52