Närsjukvården Hallands digitala plan börjar ta form

Hur kan digitala verktyg skapa ökad patientnytta? Och hur kan digitala verktyg bidra till bättre och enklare arbetssätt och förbättra tillgängligheten till vården för de som behöver den mest? Det är några av frågorna i fokus när den digitala planen för Närsjukvården tar form. Vid dagens sammanträde fick Driftnämnden Närsjukvård en första presentation.

Under året kommer olika digitala lösningar att testas. Det handlar till exempel om återbesök till fysioterapeut, nya former för snabbmeddelande mellan patienter och vården eller vårdgivare emellan. Utveckling påbörjas också för digitala vårdmöten som alternativ till telefon och fysiska besök.

- Den digitala utvecklingen kan effektivisera vården och göra det lättare för patienten att komma i kontakt med rätt vårdgivare, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

- I arbetet vi nu gör är delaktigheten och engagemanget som finns ute i verksamheten kring de här frågorna a och o, säger Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland. Vi försöker fånga upp de idéer kring digitala verktyg som våra medarbetare lyfter. Vi kommer under året att testa olika digitala lösningar i mindre skala för att kunna utvärdera och vidareutveckla.

- Kan vi med digitala verktyg förenkla för våra patienter kring till exempel återbesök, kanske via videomöte istället, kan det skapa ett stort mervärde för patienten, fortsätter Kaarina Sundelin. Digitaliseringen ger helt nya möjligheter att mötas och kommunicera.

Utvecklingen av digitala lösningar hålls ihop av en fokusgrupp med representanter från verksamheterna. Utgångspunkt för val av lösningar och utvecklingsområden är hälso- och sjukvårdslagens mål om vård på lika villkor och att den som har störst behov av vård ska ges företräde. Digitala verktyg kan vara en del för att möjliggöra detta.

Utveckling av kvalitetsarbetet
Kvalitetsfrågor och patientsäkerhet är centralt i allt vårdabete. Vi dagens möte fick Driftnämnden en presentation av pågående arbete för att stärka och tydliggöra kvalitetsarbetet.

- Kvalitén i den vård som utförs är oerhört viktig för att patienten ska kunna känna sig trygg i möten med olika vårdenheter, säger Tommy Rydfeldt.

- Inom primärvård och tandvård har vi egna kvalitetsregister, vilket ger förutsättningar till systematiskt kvalitetsarbete, säger Kaarina Sundelin. I år stärks det arbetet bland annat genom att varje enhet kommer att välja ut några kvalitetsmått från det nationella kvalitetsregistret som utgångspunkt i sitt eget utvecklingsarbete.

Viktiga områden för övrigt under året som har nära koppling till kvalitet är patientsäkerhetsarbete, läkemedelsförskrivning och tillgänglighet.
Vid dagens sammanträde följdes även årets första månader upp. Verksamheten visar på en ekonomi i balans för både Vårdcentralen Halland och Folktandvården.

Länk till handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2018-04-26

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80