Nya lokaler för barnsjukvård vid Hallands sjukhus Halmstad

Idag har nya och renoverade lokaler för barn- och ungdomsmottagningen och avdelning 17 neonatal invigts på Hallands sjukhus Halmstad. Det är en satsning för att barn i Halland ska få den allra bästa vården.

Det var med stor glädje Mikaela Waltersson, ordförande för Driftnämnden Hallands sjukhus, symboliskt "knöt ihop" banden vid invigningen av de nya lokalerna för barn- och ungdomsmottagningen och avdelning 17 neonatal idag.

- Att barnen, som är vår framtid, får bättre och mer anpassade lokaler för deras behov och villkor är viktigt för vården i Halland, säger Mikaela Waltersson.

Barn- och ungdomsmottagningen, som tidigare varit utspridd på olika platser på sjukhuset, är nu samlokaliserad. I och med att alla kompetenser är samlade ökar möjligheterna för barn- och ungdomsmottagningen att utveckla sin verksamhet. Till exempel nås mottagningen på ett telefonnummer mot tidigare flera olika.

Det föds allt fler barn i Halland och då även förtidigt födda och barn som av olika anledningar behöver neonatalvård. Nu är avdelning 17 neonatal utbyggd med fler funktionella och moderna rum för att möta dessa behov och framförallt skapa en säkrare vård. Avdelningen har fått fler familjerum där barnet och familjen kan bo tillsammans. Det minskar risken för smittspridning och infektioner på barnen som oftast är extra känsliga. Vårdtiden för ett barn på avdelningen kan variera mycket från ett par dagar till flera månader.

Att barnen kan ha föräldrarna hos sig skapar en närhet och trygghet. Det finns nu möjlighet att utveckla den familjecentrerade vården där föräldern blir den självklara vårdaren av barnet med personalen som ett tryggt stöd.

Nytt på avdelning är att det finns möjlighet att vårda mammor som är inskrivna på BB och behöver extra vård efter sin förlossning. Dessa mammor sköts om av personal från BB, medan ansvaret för barnet ligger på avdelningens personal. Det kommer även att finnas en neonatalmottagning dit barn och föräldrar som skrivits ut kan komma på uppföljningsbesök.

De nya lokalerna för båda verksamheterna skapar bättre arbetsmiljö för personalen där de kan arbete på ett modernt sätt, i team, med patienten och de anhöriga i fokus. Klinikens resurser kan användas mer optimalt, möjligheter till samarbete ökar och medarbetarnas kompetenser kan vidgas.

Barn- och ungdomsmottagningen kommer att starta sin verksamhet i lokalerna från tisdagen den 7 juni. Avdelning 17 neonatal kommer succesivt att starta upp sin verksamhet i sina lokaler med start tisdagen den 7 juni.

För mer information:
Josefine Roswall, verksamhetschef för barn- och ungdomsmottagningen och avdelning 17 neonatal, vxl 035-13 10 00
Monica Burell, kommunikatör, 0736-27 90 64