Nyheter från regionstyrelsen 21 mars

Regionstyrelsen sammanträdde idag, och här finns korta nyheter från mötet. Gösta Bergenheim och Catarina Dahlöf finns tillgängliga per telefon från cirka kl 15:30.

Region Hallands första år summerat i årsredovisning

2011 var Hallands första år som egen region, med den högt satta ambitionen att göra Halland till den bästa livsplatsen. Regionstyrelsen behandlade idag årsredovisningen för detta första verksamhetsår.

– Det finns ett driv i att ha ansvar för så många frågor som påverkar hur det är att leva, bo och arbeta i Halland. Och det är glädjande att vi når våra mål i väldigt hög grad, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Den halländska hälso- och sjukvården präglas av hög kvalitet och säkerhet, och tillgängligheten till vården fortsätter att vara i topp i landet. Kulturfrågorna är viktiga för att skapa den bästa livsplatsen, och 2011 kom de mer i fokus. Kollektivtrafiken fick ännu lite bättre kapacitet, och arbetet för att skapa tillväxt fortsatte, inte minst i samarbete med kommunerna och andra samarbetsparter.

Av årsredovisningen framgår dock att en stor utmaning inför framtiden är att komma tillrätta med ekonomin. För år 2011 slutar resultatet på -115 miljoner kronor, och Hallands sjukhus står för största delen av underskottet, totalt drygt 180 miljoner kronor. En av orsakerna till sjukhusens underskott är att man levererat mer vård än någonsin. Det är en medveten satsning som har bidragit till att Halland har en mycket god tillgänglighet till vården, och Region Halland fick också 173 miljoner kronor av statens kömiljard.

En annan orsak till regionens underskott är den justering av räntan på pensionsskulden som Sveriges Kommuner och Landsting beslutade om under hösten. Hela den kostnaden – 144 miljoner kronor – togs 2011. Justerat resultat enligt det lagstadgade balanskravet är 24 miljoner kronor.

Halland en attraktiv region

Regionens skatteintäkter och generella statsbidrag ökade förra året med 3 procent. De ökade skatteintäkterna hänger samman med att Hallands befolkning fortsätter att växa. 2011 hade vi den fjärde största ökningen i landet.

– Det visar att Halland fortsätter att vara en attraktiv region att bo och leva i. Det skapar goda förutsättningar, samtidigt som vi kan konstatera att vårdkonsumtionen stadigt ökar och är större än våra ekonomiska resurser, säger Gösta Bergenheim.

Nu går årsredovisningen vidare till regionfullmäktige, och regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska fortsätta arbetet med de åtgärdsplaner som finns för att få balans i ekonomin. Ett förslag är också att avsätta fem miljoner kronor av 2011 års resultat till satsningen på att erbjuda heltidsanställning till alla medarbetare. I slutet av förra året hade mer än 70 procent av medarbetarna en heltidsanställning – en ökning med 4,5 procent sedan året innan.  

Regionen framför synpunkter på trafiksatsningar

En väl fungerande tågtrafik är av stor betydelse för Hallands utveckling, och ett av Region Hallands mål är att få fler att välja att åka kollektivt.

– En förutsättning för utveckling är att det är möjligt att pendla till jobb i hela sydvästra Sverige, och här har Västkustbanan en strategisk roll, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Region Halland har yttrat sig över en rapport där Trafikverket presenterar olika förslag för att höja kapaciteten i transporter på väg, järnväg, till sjöss och i luften. För Region Halland är tillgängligheten till Göteborg en prioriterad fråga. Därför är det positivt att det satsas på dubbelspår genom Varberg.

– Men det är viktigt att komma igång med det bygget så snart som möjligt. Enligt förslaget ska det vara klart senast 2021, men vi anser att det är angeläget att det går snabbare, säger Gösta Bergenheim.

Region Halland är också med och finansierar Västlänken, en järnvägstunnel under Göteborg.

– Västlänken kommer att underlätta resandet mellan Halland och Göteborg väsentligt. Men för att vi ska få full nytta av länken anser vi att det behövs fyrspår på vissa ställen mellan Kungsbacka och Göteborg, och det här finns inte med i rapporten, säger Gösta Bergenheim.

Både söderut och inåt landet

Det ska också bli lättare att pendla söderut mot Skåne, och bland Trafikverkets förslag finns dubbelspår mellan Ängelholm och Helsingborg.

– Det är bra eftersom det öppnar för ökad turtäthet. Det bör finnas samma möjligheter för dem som pendlar söderut som för dem som pendlar till Göteborg. För att det ska bli möjligt behövs ett förbigångsspår, antagligen mellan Laholm och Båstad, och vi ser gärna att Trafikverket utreder den möjligheten, säger Gösta Bergenheim.

Region Halland anser också att det behövs ett mötesspår på sträckan Halmstad-Markaryd, eftersom bedömningen är att trafiken på Markarydsbanan kommer att öka.

Allt mer trafik på E6:an

En annan viktig fråga för både lokalt och regionalt resande är Halmstads nya resecentrum. Regionbussterminalen är klar, men kopplingen mellan den och järnvägsstationen är inte bra. Här anser Region Halland att det är viktigt att Trafikverket investerar i till exempel breddade perronger, så att det blir möjligt att bygga en planskild koppling mellan bussterminalen och stationen.

Region Halland framhåller också att det på längre sikt kommer att behövas förbättringar av järnvägsförbindelsen Halmstad-Nässjö och Viskadalsbanan.

Det behövs också förbättringar av flera trafikplatser utmed E6:an, där trafiken ökar hela tiden, och Region Halland anser att Trafikverket måste ha med det i sin planering.

Möjligheter med ny fast förbindelse

Rapporten blickar även längre in i framtiden, mot 2050. Där beskrivs betydelsen av en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

– Det vore en väldigt betydelsefull investering. Ytterligare en fast förbindelse skulle öka sydvästra Sveriges attraktivitet och konkurrenskraft, och på så sätt bidra till ökad tillväxt, säger Gösta Bergenheim.

Ökad kontakt mellan skola och näringsliv

Nu införs programråd på Region Hallands två naturbruksgymnasier Plönninge och Munkagård, efter ett beslut i regionstyrelsen idag.

Tanken med råden är att öka kontakten mellan skolorna och näringslivet, vilket är avgörande för att utveckla yrkesutbildningarnas kvalitet. Det kan handla om att ta fram bra praktikplatser och lärlingsplatser för eleverna och att ta tillvara synpunkter från eleverna.

Eftersom de olika branscherna har olika villkor kommer råden också att få utskott för att kunna företräda så många delar och intressen som möjligt.

Programråden ska bestå av företrädare från olika branscher, politiker, lärare och elever.

Mer pengar till ALMI Invest i Västsverige

Region Halland ger ytterligare 500 000 kronor till ALMI Invests investerings-verksamhet i Västsverige. Det beslutade regionstyrelsen vid dagens sammanträde.

Bolaget erbjuder finansieringslösningar för företag i västra Sverige som befinner sig i en tidig expansionsfas.

Egentligen ville bolaget ha 3,3 miljoner kronor, utöver de 9 miljoner kronor som Region Halland tidigare bidragit med. Men de statliga så kallade 1:1-medel som kan användas till finanseringen ska också räcka till bland annat nyföretagarstöd, stöd till etablerade företag och företag inom innovationssektorn.

Eftersom Region Halland anser att pengarna som ALMI Invest fördelar används klokt beslutade regionstyrelsen ändå att bidra med ytterligare 500 000 kronor.

Ny chef för Psykiatrin Halland tillsatt

Regionstyrelsen tillsatte vid dagens möte en ny förvaltningschef för Psykiatrin Halland. Hon heter Eva Osvald-Gustafsson och kommer närmast från Sahlgrenska universitetssjukhuset, där hon leder ett nationellt projekt som syftar till att förbättra vården för äldre. Eva Osvald-Gustafsson är sjuksköterska men har också en fil kand i hälso- och sjukvårdsadministration. De senaste femton åren har hon arbetat på ledande befattningar i olika organisationer, bland annat har hon varit verksamhetschef på Psykiatri östra inom Sahlgrenska i fyra år.

Eva Osvald-Gustafsson ersätter Anette Falkenroth som lämnade sin tjänst vid årsskiftet. En närmare presentation av Eva Osvald-Gustafsson ges i ett separat pressmeddelande.

Policy för sponsring i Region Halland

Region Halland får ibland förfrågningar om att stödja olika evenemang genom så kallad sponsring. Som motprestation kan regionens exempelvis erbjudas möjligheter att marknadsföra sin verksamhet.

Regionstyrelsen ställde sig idag bakom ett förslag till policy för sponsring i Region Halland. I förslaget anges bland annat hur regionen definierar sponsring, vilka kriterier som gäller för att regionen ska sponsra eller själv ta emot sponsring, hur beslut om sponsring ska fattas och hur sponsringen ska följas upp. Bland kriterierna för sponsring finns bland annat att evenemanget ska vara av allmänt intresse för invånarna i Halland, att det ska gynna hela eller stora delar av Halland och att evenemanget inte ska vara regelbundet återkommande.

Som ett komplement till Policy för sponsring i Region Halland finns riktlinjer som ska beaktas inför beslut om sponsring. Dessa antas av regiondirektören. Slutligt beslut om sponsringspolicyn fattas av Regionfullmäktige den 11 april.

Policy för gåvor och donationer i Region Halland

Hur ska regionens medarbetare agera när de får en tårta från en tacksam patient eller en julklapp från en leverantör? Är det OK att ta emot detta?

Regionstyrelsen behandlade idag ett förslag till Policy för gåvor och donationer i Region Halland. Här anges hur regionen ställer sig till olika förmåner, vilka som är tillåtna och vilka som inte är det. Generellt gäller att Region Hallands medarbetare ska vara mycket restriktiva när det gäller att ta emot gåvor eller förmåner. Detta för att värna om allmänhetens förtroende och främja objektiv tjänsteutövning.

Rent konkret är en grundregel för Region Hallands medarbetare att det är tillåtet att ge eller ta emot en förmån om värdet är mindre än 200 kronor, men inte om det är över 1 000 kronor. För förmåner med värde däremellan ska en bedömning göras utifrån policyns skrivelser.

När det gäller donationer anges att Region Halland kan ta emot donationer under förutsättning att de villkor som donatorn har satt upp kan accepteras. Slutligt beslut om policyn fattas av Regionfullmäktige den 11 april.

Vid dagens möte behandlades också:

• Internkontrollplan 2012 – skolförvaltningen
• Studeranderättslig standard
• Åtgärdsförslag risk- och sårbarhetsanalys Regionkontoret 2011
• Planeringsförutsättningar för budget och plan 2013 – 2015
• Remissvar SKL förslag utvecklingsvägar Center för eHälsa i Samverkan och förändrad ägarstruktur Inera AB
• Remiss om West Swedens framtida inriktning och organisation
• Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Ändrat datum för regionstyrelsens sammanträde

Informationsärenden:

• Regiondirektören informerar

Regionfullmäktigeärenden:

• Resultathantering 2011
• Avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar
• Motion angående könsuppdelad statistik
• Anmälan om beredning av motion – Ingemar Johansson (C) – om ”Förköp av frikort”
• Anmälan om beredning av motion – Ingmari Carlsson (V) om ”Arbetsplatsförlagd utbildningstid på naturbruksgymnasium”

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.