Nyheter från regionstyrelsen 25 april

Tuffa förutsättningar för kommande års budget

Vid dagens möte slog regionstyrelsen fast vilka förutsättningar som gäller för regionens budget 2013 och planeringen för de kommande åren. Allt pekar mot att regionen har tre mycket tuffa år framför sig. En orsak är alltför hög ökningstakt på kostnaderna i hälso- och sjukvården.

– Idag har vi därför gett hälso- och sjukvårdsstyrelsen i uppdrag att lämna förslag på hur kostnadsökningstakten för hälso- och sjukvården kan minskas de närmaste tre åren, från prognostiserade 4 procent till drygt 3 procent, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Om en dryg månad, den 30 maj, lämnar regionstyrelsen förslag på mål och budget för 2013 och lägger upp en ekonomisk plan för 2014–2015. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige den 20 juni.

Det står klart att regionen kommer att ha svårt att lägga en budget i balans för 2013 och 2014, utan räknar med ett underskott på minst 55 miljoner kronor 2012 och 30 miljoner 2013.

– Det är aldrig önskvärt att budgetera för ett underskott, men vi bedömer att vi kan göra det under 2013 och 2014, eftersom regionen har en stark ekonomisk grund att stå på och vi bedömer att det går att minska kostnadsökningstakten i hälso- och sjukvården genom strukturella förändringar och effektiviseringar. Och vi avser att fatta beslut som innebär att vi inom tre år åter har en ekonomi i balans, det vill säga ett kostnadsläge som motsvarar Hallands skatteintäkter, säger Gösta Bergenheim.

Målbild för framtiden

Om inget görs riskerar underskottet att öka till minst 200 miljoner kronor år 2015. Prognosen grundar sig på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) planeringsförutsättningar från februari i år, på bedömning av den information som getts från driftnämnderna för Hallands sjukhus (med stöd av en konsultutredning), på årsbokslutet för 2011 samt på resultat och prognos efter årets tre första månader.

I hälso- och sjukvårdsstyrelsens nya uppdrag ingår att ta fram en målbild för framtidens hälso- och sjukvård i Halland och visa vilka strukturella förändringar som behöver göras och hur förbättringsarbetet ska drivas i hela den halländska sjukvården. Inför budgetbeslutet i fullmäktige i juni ska målbild, förslag till process och tidplan presenteras.

------------
Socialdemokraterna lade fram ett eget förslag till beslut i ärendet. Regionstyrelsen hade alltså två förslag att ta ställning till, och beslutade med acklamation i enlighet med presidiets förslag. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Försenat vägbygge öppnar för andra satsningar

Region Halland har i den regionala infrastrukturplanen avsatt nästan 300 miljoner kronor på en utbyggnad av väg 940 på Onsalahalvön. Mycket tyder nu på att utbyggnaden kommer att försenas kanske så mycket som tre år, bland annat på grund av överklaganden.

Regionstyrelsen har därför tagit fram ett förslag till Trafikverket på hur pengarna kan omfördelas så att andra redan beslutade satsningar tidigareläggs. Högst prioriterat är att påskynda utbyggnaden av Västkustbanan genom Varberg.

I brevet till Trafikverket lyfter regionstyrelsen fram fyra åtgärder, som redan finns med i infrastrukturplanen, men som nu skulle kunna tidigareläggas. Västkustbanan genom Varberg står först på listan.

– Detta är det högst prioriterade projektet i Halland och ju snarare utbyggnaden blir klar desto bättre. Problemet är att det saknas en så kallad tillåtlighetsprövning från regeringen och den måste göras först, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Vill göra busshållplatser tillgängliga

Ett annat prioriterat område är utbyggnaden av kollektivtrafikstråk. Här ingår bland annat att fler busshållplatser på landsbygden ska tillgänglighetsanpassas.

– Det här är viktigt för att kollektivtrafiken ska vara attraktiv för fler, säger Gösta Bergenheim.

Tiarpsallén i Halmstad, en väg som förbinder Kvibilleavfarten på E6:an med handelsområdet Flygstaden, är också i behov av åtgärder.

– Det här är en smal och krokig väg med begränsad framkomlighet. I år gör Trafikverket en förstudie av projektet, och vi anser att det bör tidigareläggas om det finns ekonomiskt utrymme, säger Gösta Bergenheim.

Bredare landningsbana på flygplatsen

Regionstyrelsen framhåller också att arbeten vid Halmstads flygplats bör komma igång tidigare om det är möjligt. Flygplatsens landningsbana behöver breddas för att större plan ska kunna landa, och banan är också i behov av ny beläggning.

Det var i maj 2010 som regionfullmäktige fattade beslut om en regional infrastrukturplan för Halland 2010–2021. Åtgärderna i planen genomförs av Trafikverket.

Positivt med fortsatt samarbete runt e-tjänster

Regionstyrelsen är positiv till ett fortsatt samarbete mellan regioner, landsting och kommuner när det gäller att utveckla e-tjänster för vård och omsorg. Det svaret får Sveriges Kommuner och Landsting när det gäller den nya handlingsplan för det så kallade eHälsoområdet som regionstyrelsen har fått på remiss.

Handlingsplanen gäller perioden 2013–2018 och för slutåret är målbilden att varje individ ska nå alla uppgifter om sig själv och aktivt kunna medverka i sin vård och omsorg. Målbilden utgår från tanken att den fortsatta välfärden och de ökande vårdbehoven kan klaras endast om varje individ själv kan bli delaktig i sin vård och hälsa.

Frigör resurser till de mest behövande

– Om individen kan ta ett större ansvar får vi resurser över till de allra svårast sjuka. Därför är ett samarbete på e-hälsoområdet en viktig fråga, säger Gösta Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen.

Den nya handlingsplanen innehåller förslag på hur landsting, kommuner och regioner kan samarbeta runt utvecklingen av e-tjänster, exempelvis när det gäller regelverk, termer och infrastruktur för informationsutbyte. Här finns också förslag på hur samarbetet ska styras och finansieras, liksom former för organisationer.

På det hela taget anser regionstyrelsen att planens förslag är bra. Däremot anser man inte att de årsvisa målen i planen är realistiska.

– De huvudmän som ska samarbeta har alla en systemflora med varierande teknisk status och att samordna denna tar tid. Vi tror att sex år för att nå målbilden är för kort tid, säger Gösta Bergenheim.

Flera bra e-tjänster finns redan idag

Redan idag finns det dock flera e-tjänster som underlättar för hallänningarna. Exempelvis kan man boka och avboka tid inom vården via den nationella e-tjänsten Mina vårdkontakter. Denna nås via förstasidan av www.regionhalland.se.

Tema tillväxt

Regionstyrelsen ägnade en del av dagens möte åt tillväxtfrågor. Styrelsen fick bland annat ta del av lägesrapporter kring arbetet med kvinnors företagande och arbetet kring en regional tillväxtpolitik 2014–2020.

 

Vid dagens möte behandlades också:

• Yttrande över revisionsrapport – Granskning av internatverksamheten vid naturbruksgymnasierna
• Verksamhetsplan 2012 för skolförvaltningen
• Anpassning av utbildningslokaler på Löftadalens folkhögskola
• Ansökan om medfinansiering av Leaderprojektet ”Höjd potatiskvalitet i butik”
• Framställan om tidigarelagd gallring av analoga röntgenbilder
• Delegationsbestämmelser för regionstyrelsen
• Anmälan av fattade delegationsbeslut
• Anmälan av protokoll – Skogsegendomsdelegationen
• Tre motioner om kollektivtrafiken – ärendena 18–20. Motionerna återremitterades i avvaktan på det beslut om trafikförsörjningsprogram, som regionfullmäktige ska fatta beslut om i juni.

Informationsärenden:

• Regiondirektören informerar

Regionfullmäktigeärenden:

• Förslag om ny ersättningsmodell för barntandvård från 2013
• Överlämnande av födelse- och dopböcker för Falkenbergs lasarett

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.