Nyheter från regionstyrelsen 30 maj

Tufft 2013 för Region Halland

Prognoser på högre skatteintäkter än förväntat gör att Region Halland nu lägger fram ett förslag på en budget i balans. Men det står fortfarande klart att de kommande åren kommer att bli tuffa.

– Det är naturligtvis glädjande att vi inte behöver presentera en underbalanserad budget, som vi befarade. Men det ekonomiska läget är mycket oroande. Vi måste vara medvetna om att det är oerhört viktigt att vi kommer tillrätta med ökningstakten på kostnaderna inom hälso- och sjukvården, säger Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande.

Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos över hur skatteunderlaget utvecklas visar en bättre bild för Halland än tidigare, och resultatet för nästa år budgeteras till +7 miljoner kronor.

Inför nästa år är läget mycket ansträngt – kostnadsökningstakten är för hög inom den specialiserade somatiska vården, och resultatet för 2012 beräknas landa på ett underskott på 100 miljoner kronor.

Region Halland har en stark ekonomisk grund att stå på, men de senaste åren har ekonomin ändå präglats av negativa resultat. I viss mån har resultaten förbättrats med hjälp av statliga konjunkturstöd, och Hallands framgångsrika arbete för en köfri hälso- och sjukvård har gett stora intäkter från kömiljarden.

– I längden är det inte hållbart med en situation där kostnaderna hela tiden ökar snabbare än intäkterna. Nu vidtar vi åtgärder inom hälso- och sjukvården för att se till att vi i Halland får en god vård med hög tillgänglighet även i fortsättningen. Det handlar om att vi ska möta framtiden med en effektiv vård, och då krävs det strukturåtgärder de närmaste tre åren. Men för att få effekter på lite längre sikt handlar det också om till exempel hälsofrämjande och förebyggande arbete, säger Gösta Bergenheim.

Satsningar på tillväxtområden

Budgeten tar upp satsningar för att utveckla Halland inom prioriterade områden. Här märks ytterligare utveckling av till exempel näringsliv, kultur och folkhälsa. På kollektivtrafiken satsas nästa år ytterligare 20 miljoner kronor.

Bland satsningar för fortsatt utveckling av hälso- och sjukvården märks förbättrade möjligheter till tidiga insatser för olika riskgrupper genom till exempel screening, och att ge patienterna bättre möjligheter att vara delaktiga i sin egen vård, bland annat genom satsningar på e-hälsa.

Region Hallands budget omsluter totalt nästan 7,5 miljarder kronor. Av de pengarna går mer än 6,5 miljarder kronor till hälso- och sjukvården.

Budgetdokumentet innehåller också konkreta delmål för verksamheterna 2013. De utgår från ”Mål och strategier för Region Halland 2012–2015”. Nu går budgetförslaget vidare till regionfullmäktige, för beslut i juni.

------------------------------------
Styrelsen hade att ta ställning till det utsända förslaget och ett förslag med säryrkande från Socialdemokraterna. Votering begärdes, som utföll 9-4 till förmån för det utsända förslaget. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Nytt trafikförsörjningsprogram prioriterar de stora pendlingsstråken

Regionstyrelsen fattade idag beslut om ett trafikförsörjningsprogram för 2013. I detta prioriteras satsningar på de stora pendlingsstråken i Halland.

– Där finns de bästa förutsättningarna för att få fler hallänningar att resa med kollektivtrafik, säger Gösta Bergenheim, ordförande i regionstyrelsen.

Att resandet med kollektivtrafik ska öka och vara attraktivt är ett av Region Hallands 21 mål för perioden fram till 2015. Bakom prioriteringen finns strategier som att skapa ytterligare möjligheter till arbetspendling, öka inflyttningen till Halland och att minska påverkan på miljön. Regionfullmäktige vill att antalet resande med kollektivtrafik ska stiga med minst 5 procent per år. I detta arbete spelar det nya programmet en viktig roll.

– Ska vi nå målet är det nödvändigt att göra en utbyggnad av trafiken i de stora pendlingsstråken. Där finns redan ett stabilt underlag av resande och med bland annat tätare turer kan vi göra kollektivtrafiken ännu mer konkurrenskraftig jämfört med bilen, säger Gösta Bergenheim.

Fokus på fem områden

Utvecklingen i Halland ska ske genom fokusering på fem områden. Det första är just att skapa goda möjligheter för arbetspendling utmed stråk med goda förutsättningar. Det andra att skapa goda resmöjligheter med stadsbusstrafik där det finns underlag och det tredje att skapa goda resmöjligheter mellan större orter i länet och till angränsande regioner.

Det fjärde området gäller att underlätta resor mer flera färdmedel, exempelvis genom bättre parkeringsplatser vid resecentrum. Härigenom underlättar man för dem som inte bor utmed de stora pendlingsstråken och som måste ta sig till kollektivtrafikens knutpunkter med bil eller cykel.

Det femte området gäller ett grundläggande trafikutbud för hela regionen så att det exempelvis blir möjligt att nå sitt kommuncentrum över dagen.

Att det i varje län eller region ska finnas ett trafikförsörjningsprogram är ett krav i den nya lagen om kollektivtrafik. Denna trädde i kraft i januari i år – samtidigt som Region Halland blev ensam ansvarig för den halländska kollektivtrafiken och därmed blev regional kollektivtrafikmyndighet.

Programmet har tagits fram efter samråd med de halländska kommunerna. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige i juni.

-------------------------
Centern yrkade om ett tillägg under punkten 7:3. Styrelsen hade alltså två förslag att ta ställning till, och beslutade med acklamation i enlighet med huvudförslaget.

Trafikplikt för tre sträckor

Inför en kommande upphandling av Öresundstågstrafiken föreslår regionstyrelsen att tre sträckor ska vara föremål för allmän trafikplikt. Det innebär att Region Halland tar ansvar för att serva hallänningarna med kollektivtrafik.

Den nya kollektivtrafiklagen från 2012 öppnar upp för kommersiell regional trafik. Inför varje beslut om upphandling av operatörer ska därför den regionala kollektivtrafikmyndighet som finns i varje län eller region – i det här fallet Region Halland – fatta ett beslut om så kallad trafikplikt.

Det innebär att ta ställning till om den aktuella trafiken ska vara ett offentligt serviceåtagande eller inte. Ska den det, ska trafiken upphandlas. Vid bedömningen ska man enligt lagen ta ställning till hur viktig sträckan är för invånarnas behov och om trafiken skulle ha kommit till stånd utan samhällsfinansiering.

I Halland är en upphandling av Öresundstågstrafiken aktuell och med anledning av det har regionstyrelsen fattat beslut om trafikplikt. Man föreslår nu regionfullmäktige att tre sträckor ska omfattas av trafikplikt: Halmstad–Helsingborg, Halmstad–Göteborg och Halmstad–Hässleholm–Markaryd.

Förslaget utgår från det nya kollektivtrafikprogrammet. Slutligt beslut fattas av regionfullmäktige i juni.

Tillgängligheten till vården fortsatt hög och stabil

Uppföljningen av verksamheten inom Region Halland årets tre första månader visar att den halländska sjukvården alltjämt är nära nog köfri.

De allra flesta verksamheter inom hälso- och sjukvården i Halland upprätthåller en mycket god tillgänglighet för både nybesök och behandling. Under perioden januari-mars i år fick 87 procent av patienterna tid för besök eller behandling inom 60 dagar. Detta innebär att Region Halland gott och väl uppfyller kraven för att ta del av kömiljarden.

Dessutom utförs allt mer vård i regionens egen regi. Jämfört med föregående år har antalet vårdgarantisedlar minskat med nästan 15 procent, vilket betyder att betydligt färre patienter har fått vård hos en annan vårdgivare.

Det ekonomiska resultatet för den halländska sjukvården visar ett underskott på 26 miljoner kronor, som till största delen kan hänföras till verksamheten för Hallands sjukhus.

Under perioden januari–mars har Region Halland som helhet ett ekonomiskt resultat på knappt 1 miljon kronor, vilket är 33 miljoner kronor över budget. Jämfört med motsvarande period förra året är det en förbättring med cirka 20 miljoner kronor. För hela 2012 är dock prognosen ett underskott motsvarande 107 miljoner kronor.

Den 31 mars hade Region Halland drygt 7 500 medarbetare.

Innovationer ska bidra till god utveckling

Regionstyrelsen ställde sig idag bakom diskussionsunderlaget till en halländsk innovationsstrategi, vars främsta syfte är att skapa förutsättningar för en fortsatt framgångsrik utveckling i såväl näringsliv som offentligt finansierad verksamhet.

När strategin är klar, ska den bland annat bidra till att det skapas fler växande och konkurrenskraftiga företag i Halland. Innovationsarbetet ska också på längre sikt bidra till fler arbetstillfällen och att Halland blir mer attraktivt och konkurrenskraftigt som region.

Folktandvården satsar på utbildning

På grund av att det råder nationellt brist på tandläkare får tandhygienister och tandsköterskor allt fler arbetsuppgifter, för att tandläkarkompetensen ska räcka till. Det innebär att behovet av vidareutbildning är stort.

Därför inledde Folktandvården förra året en utbildningssatsning, där flera utbildningar arrangeras för de olika yrkesgrupperna inom tandvården. Bland annat vidareutbildas ett antal tandsköterskor till tandhygienister.

För att finansera utbildningarna vill Folktandvården använda motsvarande åtta miljoner kronor av sitt eget kapital, vilket regionstyrelsen nu beviljat. Satsningen fortsätter till och med 2013.

Regionen sponsrar O-ringen Halland

Den 13–27 juli är Hallands Orienteringsförbund arrangör för O-ringen, som förväntas locka cirka 22 000 orienterare till Halland. Regionstyrelsen beslutade i dag att sponsra arrangemanget med 200 000 kronor.

Hallands Orienteringsförbund hade ansökt om att få 685 000 kronor i stöd till tre olika aktiviteter i samband med O-ringen, bland annat en hallandsmässa och en orienteringsskola. Styrelsen anser dock, med stöd av regionens sponsringspolicy, att 200 000 kronor är en rimlig summa. Region Halland kommer även att bistå med sjukvård i samband med O-ringen.

Region Halland lämnar Musikgemaket

Regionstyrelsen beslutade idag att säga upp hyresavtalet för Musikgemaket på Halmstad slott. Kontraktet går ut den 30 april 2013, och hyran är ungefär 220 000 kronor per år.

Det är Musik i Halland som arrangerat konserter i Musikgemaket, och antalet besökare har de senaste åren minskat. Genom att säga upp Musikgemaket frigörs både ekonomiska och personella resurser som ska användas till att genomföra fler musikarrangemang i Halland.

Stöd till att utveckla cykelleder

Regionstyrelsen beslutade idag att stödja Ekomuseum nedre Ätradalen, som vill ha ekonomiskt stöd för att utveckla befintliga cykelleder i Falkenbergs kommun. Projektet medfinansieras med totalt 750 000 kronor.

De sökande anser att projektet ”Cykelinland” också kommer att stimulera företagande utmed cykellederna. Regionstyrelsen har behandlat projektansökan innan, och avslog den då. Nu har ansökan kompletterats inom flera områden, och projektet uppfyller kraven för att få stöd från regionen.

Dubbla biljettmaskiner kan underlätta pendling i norr

Dubbla biljettmaskiner skulle kunna lösa problemet att pendlare i norra delen av Halland måste ha olika resekort beroende på om de ska resa norr- eller söderut. Det skriver Regionkontoret i ett svar på en motion till regionfullmäktige från Tommy Rydfeldt, Folkpartiet.

Motionären efterlyser en samordning mellan Hallandstrafikens och Västtrafiks biljettsystem så att det blir möjligt att åka med samma kort i hela Halland. Idag används Västtrafiks biljettsystem i Kungsbacka kommun och Hallandstrafikens i övriga kommuner. Den som köper kort eller biljett av Hallandstrafiken kan idag åka vidare genom Kungsbacka, Mölndals och Göteborgs kommuner. Och den som pendlar inom Kungsbacka kommun, eller från Göteborg och Mölndal, kan åka på sina Västtrafikkort till gränsen till Varbergs kommun.

Men ska man till någon ort längre söderut kan det bli krångligt, särskilt om man åker buss. För tågresenärerna är dock problemet löst – Västtrafik säljer biljetter för resa med Öresundstågen hela vägen genom Halland.

Kan stämpla två kort i samma buss

Tommy Rydfeldt vill se ett gemensamt biljettsystem som underlättar resande med kollektivtrafik. Regionkontoret svarar dock att den bästa lösningen på problemet är att bussarna får dubbla biljettmaskiner. Därmed skulle de som pendlar över kommungränsen mellan Kungsbacka och Varberg kunna stämpla sina respektive kort.

– Men att sätta in dubbla biljettmaskiner i de aktuella bussarna är en investering på cirka 3 miljoner kronor. Om vi kan avsätta så mycket pengar blir en fråga för kommande budgetberedningar, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

I motionen föreslås också att regionstyrelsen ska få i uppdrag att ta kontakt med kollektivtrafikmyndigheterna i Hallands grannlän för att få utreda möjligheten att på sikt samordna alla biljettsystem.

Regionstyrelsen föreslår nu regionfullmäktige att besvara motionen med att Regionkontoret har fått uppdraget att ta fram ett förslag till ett biljettsystem som underlättar resandet både inom Halland och över regiongränserna.

Flera motioner om kollektivtrafiken

Regionstyrelsen behandlade idag tre olika motioner om kollektivtrafikens taxesystem och zonindelning. Styrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionerna.

Sara-Lena Bjälkö (SD) föreslår i sin motion att Hallandstrafiken får i uppdrag att utreda ett avgiftssystem som skulle kunna erbjuda pensionärer rabatterade resor på dagarna, när det är relativt få som åker kollektivt.

Ingmari Carlsson (V) anser att Hallandstrafiken bör få i uppdrag att införa studentpriser på både bussar och tåg i Halland, inklusive anslutningar till angränsande län. Idag finns ungdomspriser som gäller tills man fyller 26 år, men motionären framför dels att ungdomspriset är för högt, dels att många studenter idag är äldre än 26 år.

Översyn på gång

Under året kommer en översyn av taxesystemet att påbörjas inom ramen trafikförsörjningsprogrammet. Översynen kommer att ge svar på vad det innebär att subventionera resande för olika grupper, till exempel pensionärer och studenter.

Kommunerna har möjlighet att göra så kallade tillköp för att subventionera taxor. Genom kommunala tillköp subventioneras idag resor för olika grupper, till exempel de i Halmstad som är äldre än 75 år.

Inga problem för pendlare

Oleg Datsishin (SD), framför i sin motion att det är orättvist att bussresor kostar olika mycket österut respektive västerut i Halmstad, när sträckorna är ungefär lika långa. Han anser att taxesystemet behöver ses över både i Halmstad och i Halland, så att det blir mer rättvist.

Det taxesystem som gäller för Halmstad innebär att hela kommunen räknas som en zon när man reser med periodkort. Det är alltså enbart sällanresenärer utan periodkort som eventuellt påverkas av indelningen av taxezoner.

Viktigt uppmärksamma våld i nära relationer

Hälso- och sjukvården i Region Halland borde ha gemensamma rutiner för att upptäcka våld i nära relationer, och arbeta aktivt med frågan. Det framför Maria Johansson (V) i en motion till regionfullmäktige.

Redan idag arbetar hälso- och sjukvården, de halländska kommunerna och polisen tillsammans, men regionstyrelsen håller med motionären, och anser att det behövs gemensamma rutiner i ännu större utsträckning.

I motionen betonas vikten av att vårdens medarbetare får utbildning om våld i nära relationer, och att arbetet bedrivs utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Regionstyrelsen håller med om att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen får utbildning, och även här pågår en del arbete. Ett av Region Hallands mål är att vården ska vara jämställd, och regionstyrelsen anser därför att den delen av motionen är besvarad.

Motionären anser också att alla patienter borde få frågor om våld i nära relationer när de kommer i kontakt med hälso- och sjukvården, vilket regionstyrelsen inte tycker är rimligt.

Just nu pågår en kartläggning i Region Halland om arbetet med våld i nära relationer. Kartläggningens hela resultat kommer att presenteras hösten 2012.

Handlingsplan för minskad barnfattigdom

Barn som lever i fattigdom hamnar ofta i ett socialt utanförskap, med risk för att drabbas av ohälsa och att få svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det framför Per Sjövall (V) i en motion till regionfullmäktige, och vill att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för minskad barnfattigdom.

Region Halland har tillsammans med Halmstads kommun tagit initiativ till en utredning som genomförts tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Utredningen har lett till ett antal konkreta förslag till förbättringar för dem som är särskilt utsatta. Arbetet fortsätter under våren 2012, och då kommer barnperspektivet att lyftas fram. Regionstyrelsen föreslår därför att fullmäktige finner motionen besvarad.

Utredning av system för frikort

I en motion till regionfullmäktige föreslår Ingemar Johansson (C) att det görs en utredning av de olika frikortssystemen med målsättning att minska byråkratin och införa förköp av frikort. Regionstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ett system med förköp av frikort skulle enligt motionären innebära en förenkling för olika grupper av kroniskt sjuka patienter, till exempel strokepatienter med olika funktionsnedsättningar samt njursjuka.

-------------------------------
Socialdemokraterna yrkade avslag på motionen. Votering begärdes, som utföll 9-4 till förmån för ordförandes förslag. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för eget förslag.

Vid dagens möte behandlades också:

• Samverkansavtal mellan Region Halland och Västra Götalandsregionen
• Uppdrag – färdtjänsthandläggning
• Ansökan om finansiering av Råseglarskolan
• Styrelseledamot respektive revisor Bindslöjden
• Dokumenthanteringsplan VAS-kassa
• Interkommunal ersättning vid folkhögskolorna
• Remissvar ”Vägval och Vilja” – folkbildningspolitiskt styrdokument
• Motion om arbetsplatsförlagd utbildning på naturbruksgymnasium
• Uppföljning 1 – skolförvaltningen
• Månadsrapport för skolförvaltningen
• Uppföljning 1 – regionstyrelsens verksamhet
• Investeringsramar fastigheter respektive maskiner och inventarier
• Arbetsmiljöpolicy
• Anmälan fattade delegationsbeslut
• Anmälan av protokoll
• Månadsrapport för Region Halland
• Uppföljning 1 – Regionkontoret
• Månadsrapport för Regionkontoret

Informationsärenden:

• Regiondirektören informerar

Regionstyrelsen fick också information om:

• Västsvenska paketet
• West Swedens årsstämma 11 maj
• Strukturfondspartnerskapets möte 26 april
• Övervakningskommittén för Öresund/Kattegatt/Skagerrak 10–11 maj
• Subkommittén för Nordsjöprogrammet 5 maj
• Nationellt Forum 11 maj
• Samling för social hållbarhet 9–10 maj

För mer information, kontakta gärna:

Gösta Bergenheim, regionstyrelsens ordförande, tfn: 070-628 81 01.
Catarina Dahlöf, regiondirektör, tfn: 076-818 48 96.
Jörgen Preuss, bitr regiondirektör, tfn: 070-545 38 55.