Patienter ger gott betyg till sjukhusvården i Halland

Patienternas helhetsintryck av sjukhusvård är gott i landet. Men man vill vara mer delaktig och involverad i sin egen vård. Det visar Sveriges största mätning av vad patienterna tycker. Halland ligger bättre till än riket inom samtliga områden inom specialiserad sjukhusvård och det gäller både patienter som varit inneliggande på sjukhus och de som besökt en mottagning. De privata enheterna i Halland får också ett bra resultat och är lika bra eller bättre än Hallands samlade resultat. 

130 000 patienter som besökt någon mottagning på sjukhus (öppenvård) och drygt 56 000 patienter som varit inskrivna på något sjukhus i landet (slutenvård) har svarat på enkäten. Mätningen omfattar inte den psykiatriska vården.

I riket är män något mer nöjda med vårdbesöket än kvinnor och det gäller oavsett om de varit inskrivna på sjukhus eller besökt en mottagning. Störst skillnad finns mellan äldre män och yngre kvinnor, där 94 procent av äldre män är positiva och 84 procent av de yngre kvinnorna säger sig vara nöjda med besöket på sjukhuset.

Patienter är nöjda med vården i Halland

Resultatet av enkäten visar att patienter inom slutenvården i Halland är mest positiva kring området helhetsintryck och emotionellt stöd. Inom öppenvården är respekt och bemötande, tillsammans med helhetsintrycket det som patienterna upplever ger högst betyg. För både öppenvård och slutenvård är det möjlighet till delaktiget och involvering som lyfts fram som ett område att förbättra.

– Det är glädjande att Halland placerar sig högt i en nationell jämförelse av patienternas upplevelse av vården och överlag är positiva till den vård de får, säger Magdalena Barkström tf. hälso- och sjukvårdsdirektör. Att öka patienternas delaktiget och involvering i den egna vården är något vi har identifierat att vi behöver arbeta mer med. I det pågående arbetet med en framtida hälso- och sjukvårdsstrategi för Halland har vi ett tydligt mål att hälso- och sjukvården i framtiden ännu mer ska utformas tillsammans med patient och närstående. 

 

Fakta om Nationell Patientenkät

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patienternas upplevelse av hälso- och sjukvården. Resultaten ska användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt som information till invånare och patienter. Undersökningen består av ett antal frågor inom områden som helhetsintryck, tillgänglighet, information och kunskap, delaktighet och involvering, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande samt emotionellt stöd.

Vid denna undersökning skickades 276 773 st enkäter ut till patienter som besökt en mottagning på något sjukhus i landet och till 112 228 st patienter som varit inneliggande på sjukhus. I Halland har det skickats ut drygt 14 000 enkäter och det har kommit in 7 519 svar. Svarsfrekvensen var drygt 50 procent, vilket är samma resultat som för riket överlag.

 

Ta del av det nationella resultatet av Patientenkäten här www.patientenkat.se