Persontrafik på Markarydsbanan viktig för hela sydvästra Sverige

I samband med fredagens möte med Kollektivtrafikutskottet i Regionsamverkan Sydsverige, den 27 januari, kom de tre parterna Region Halland, Region Skåne och Region Kronoberg överrens om att det är viktigt att så snabbt som möjligt få igång persontrafik på Markarydsbanan, och att trafiken då måste vara attraktiv och pålitlig.

Markarydsbanan kopplar samman flera orter i sydvästra Sverige och öppnar upp för arbetsmarknadsförstoring. Banan är viktigt för pendling till arbete och studier men också för resor längre bort då Markarydsbanan kopplar samman för resor vidare längs med Södra stambanan och till Göteborg på Västkustbanan.

De tre parterna Region Halland, Region Skåne och Region Kronoberg enades vid fredagens möte om vikten av ett fortsatt gemensamt arbete så att trafiken på banan kommer i gång så snart det är möjligt.

-  Att tågtrafiken på Markarydsbanan är angelägen är vi alla överens om, säger Dag Hultefors, ordförande i regionstyrelsens tillväxtutskott. Trafikförsörjningsprogrammen för Halland, Skåne och Kronoberg är tydliga i detta avseende.

-  Genom den tågtrafik som vi nu planerar för så kommer boende i nordöstra Skåne, de västra delarna av Kronoberg samt även Blekinge få nya resmöjligheter till Halland och vidare på Västkustbanan till Göteborg, säger Stefan Svalö,  ordförande i Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
 
-  Att satsa på tågtrafik Markarydsbanan stärker de funktionella sambanden som finns mellan regionerna i Sydsverige, säger Robert Olesen, regionråd Region Kronoberg. Genom samspel och utbyte mellan regionerna ökar robustheten på arbetsmarknaden och även företagens möjligheter att rekrytera personal.

En förutsättning att Halmstad C kommer med i nationell transportplan

För en väl fungerande och robust persontrafik på Markarydsbanan är det mycket viktigt att en ombyggnad av Halmstads personbangård kommer med i nationell transportplan. Kapaciteten på Halmstad C måste vara säkerställd så att personbangården klarar ytterligare ett tågsystem. Förutom kapacitethöjande åtgärder på Halmstad personbangård behövs stationer i Veinge och Knäred och även ett mötesspår i Knäredstrakten. 

Regeringen har inlett arbetet med att ta fram en reviderad nationell transportplan för perioden 2018-2029. Först när planen är på remiss, sommaren 2017, vet vi om åtgärder på Halmstad C finns med.

Som ett led att snabba på processen pågår just nu ett arbete med att ta fram en avsiktsförklaring för Markarydsbanan mellan parterna Region Halland, Laholms kommun och Halmstads kommun. Avsiktsförklaringen lägger grunder för förberedelser för persontågstrafik på Markarydsbanan Halmstad-Markaryd inklusive tågstationer i Knäred och Veinge enligt de steg som anges i lagen om byggande av järnväg.

För mer information kontakta

Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se
Stefan Svalö, Ordförande kollektivtrafiknämnden, Region Skåne
Telefon: 044-309 30 31
E-post: stefan.svalo@skane.se
Robert Olesen, Regionråd Region Kronoberg
Telefon: 0767-20 76 15
E-post: robert.olesen@kronoberg.se