Pressinbjudan: Samverkan för ett friskare Andersberg

Under ett år framöver kommer Vårdcentralen Andersberg att driva ett projekt i syfte att med utgångspunkt från den enskilde individen och hans/hennes behov och kunskap om hälsa, levnadssätt och förmåga att ta ansvar för hälsosamma val.

På torsdag 12/4 klockan 13.30 bjuder Närsjukvården Halland in media att delta i en pressträff där projektet kommer att presenteras närmare. Pressträffen äger rum på Vårdcentralen Andersberg, Skolgången 2 i Halmstad, där projektet kommer att presenteras närmare och det kommer även att finnas möjlighet att ställa frågor till projektledare Amir Kaderland, vårdcentralschef Magdalena Barkström, affärsområdeschef Gunilla Velin samt Driftnämnd Närsjukvårdens ordförande Tommy Rydfeldt (FP)

Frågor om pressträffen besvaras av Marie Åhman, kommunikationsstrateg på telefon 0722-31 98 12.

Kort om Vårdcentralen Andersberg:

Vårdcentralen Andersberg har cirka 4 500 listade patienter. Merparten av dessa är bosatta i och kring Andersberg, en stadsdel som avviker negativt såväl ifråga om ohälsotal som socioekonomiskt.

De som söker sig till vårdcentralen har ofta behov som inte fullt ut ligger inom vårdenhetens hälso- och sjukvårdsuppdrag utan dessa är många gånger av en mera komplex karaktär där de optimala insatserna återfinns inom de samlade myndigheternas uppdrag – att stödja individen i förbättrad hälsa och möjlighet till arbetsåtergång.

Om projektet:

Utvecklingsprojektet ska arbeta med konkreta insatser för att stödja de individer som är särskilt utsatta för ohälsa men även med arbetsformer och arbetsprocesser mellan myndigheter och organisationer i Andersberg.

Satsningen bedrivs i samverkan mellan olika aktörer och samverkansparter i Andersberg med medel från Samordningsförbundet i Halland.