PRESSINFORMATION från möte i Driftnämnden Närsjukvården Halland 22/11-2011

Vid dagens driftsnämndsmöte behandlades bland annat följande frågor:

- Redovisning av alternativet ”Drift av Närakut i egen regi”

- Förslag till internkontrollplan

- Lönestrategi

Förvaltningen har på uppdrag av Arbetsutskottet utrett olika alternativ för den framtida driften av Närakuten i Kungsbacka. Utredningen konstaterar att fördelarna med en fortsatt upphandlad verksamhet överväger jämfört med att driva verksamheten i egen regi. Driftnämnden väljer att ställa sig bakom Förvaltningsledningens slutsats samt att upphandla driften av Närakuten i Kungsbacka. Socialdemokraterna föreslog att verksamheten ska drivas i egen regi

 

- För den här sortens verksamhet passar extern operatör bra, det är därför vi valt att arbeta vidare med det alternativet, förklarar Tommy Rydfeldt (FP), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

 
- Nu får förvaltningen i uppdrag att till sammanträdet i januari arbeta fram ett upphandlingsdokument i vilket det är mycket viktigt att vi får med klara och mätbara kvalitetskrav och insyn i den externa operatörens verksamhet. 

 

En reviderad internkontrollplan redovisades och Driftnämnden beslutade att anta planen. Planen och uppföljningen kommer att redovisas i anslutning till delårsrapport och årsbokslut.

 

Förvaltningen presenterade en Lönestrategi för Närsjukvården Halland. Målet med lönestrategin är att:

 

  • Lönebildningen ska bygga på Närsjukvårdens förutsättningar som intäktsfinansierad och konkurrensutsatt verksamhet, samt följa Region Hallands gemensamma lönepolitiska riktlinjer
  • Lönen ska motivera medarbetarna till utveckling och goda insatser så att verksamhetens mål och resultat uppnås
  • Lönen ska vara ett verktyg för att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare
  • Lönebildningen ska vara en integrerad del av Närsjukvårdens verksamhetsplanering och budgetprocess
  • Lönestrategin ska vara väl känd i organisationen och spegla såväl prestation som resultat

 

Driftnämnden beslutade att ställa sig bakom strategin.

 

Vidare behandlades bland annat följande skrivelser:

 

  • Protokoll från sammanträde med Hjälpmedelsnämnden
  • Skrivelse från Kungsbacka kommun, Nämnden för Individ & familjeomsorg
  • Skrivelse från ”offentligt anställda läkare i Närsjukvården Kungsbacka” med anledning av driften av Närakuten i Kungsbacka

 

 

För ytterligare information, kontakta:

Kerstin Malm-Andersson
Förvaltningschef
Telefon: 0340 - 48 24 65

 

Tommy Rydfeldt
Ordförande i Driftnämnden Närsjukvården Halland
Telefon: 0727- 26 48 30