Pressmeddelande: Halland bäst i Sverige på tillgänglighet i vården

Idag blev det klart hur pengarna i regeringens kömiljard ska fördelas mellan Sveriges regioner och landsting. Region Halland har i många mätningar av tillgängligheten till vården placerat sig i det absoluta toppskiktet i landet. Det ger nu utdelning i form av nästan 97 miljoner kronor.

– Vi gläds självklart åt det ekonomiska tillskottet, men den allra största vinsten är att hallänningarna inte behöver vänta på besök och operation. Nu är den halländska hälso- och sjukvården nästan helt utan köer, säger Mats Eriksson, ordförande i Region Hallands hälso- och sjukvårdsstyrelse.

Den senaste nationella mätningen av tillgängligheten till vården (december 2010) visar att hela 99 procent av patienterna i Halland får tid för behandling eller operation inom vårdgarantins gränser. Resultatet placerar Halland i topp i riket. För besök hos specialistläkare är siffran 97 procent, vilket är den nästbästa resultatet i landet.

Fördelningen av regeringens kömiljard grundar sig på hur väl landstingen och regionerna lever upp till vårdgarantin. Det är nu klart att Halland kommer att få hela 97 miljoner kronor, vilket är väsentligt mer än man räknat med.

–Vi vågade gissa på att vi skulle få åtminstone 30 miljoner kronor och dessa har vi redan fördelat till sjukhusen i Halland. Medarbetarna i vården har gjort en fantastisk insats under året för att nå detta resultat, säger Mats Eriksson.

Den halländska hälso- och sjukvårdens framgångar är resultatet av ett hårt och målmedvetet arbete på sjukhusen. Tillgänglighetsarbetet har hela tiden haft högsta prioritet, och det gjordes också tydligt i ett politiskt beslut.

– Vi har hela tiden haft klart för oss att vi inte enbart ska sträva efter att nå de nationella målen i vårdgarantin som är 80 och 90 procent, utan det är 100 procent som gäller i Halland. Patienterna har helt enkelt rätt att få vård i tid, säger Anders Dybjer, chef för Hallands sjukhus.

 En viktig framgångsfaktor har varit att ta tillvara alla resurser – både vård som drivs i egen regi, privat och i andra landsting och regioner. Många patienter har alltså fått vård eller behandling av andra vårdgivare än Region Halland.

–Vi beslutade tidigt att ta tillvara alla tillgängliga resurser för att förbättra tillgängligheten, både våra egna och privata. Genom att nyttja fler vårdgivare har tusentals patienter sluppit vänta på vård. Inom områden där det varit särskilt svårt att få ner köerna, som ögonsjukvård och ortopedi, har vi också gjort särskilda upphandlingar för att få fler vårdgivare, och på så sätt kunna korta köerna, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard.

Mycket kraft har också lagts på att skapa ett gemensamt fokus på tillgänglighetsarbetet, i hela organisationen.

– Det har gjort att målsättningen om en köfri sjukvård har fått genomslag överallt. Medarbetarna har varit engagerade och hittat lösningar över organisationsgränserna, och det är en avgörande framgångsfaktor. Vi har lärt oss att se Halland som en helhet och alltid ha patienten i fokus, säger Anders Dybjer.

Arbetet med att öka tillgängligheten har följts upp noga och ofta. Varje vecka har det hållits avstämningsmöten med dialog om läget med dem cheferna utsett. Inom de områden där det har visat sig finnas behov av extra åtgärder har dessa satts in.

Vårdgarantin kan tolkas på olika sätt, och varje dag ställs vårdens medarbetare inför olika frågeställningar.

– För att se till att vi tillämpar vårdgarantins regler på samma sätt i hela Halland har vi tagit fram anvisningar, som ett stöd till medarbetarna. På så sätt har vi gjort tydligt hur vi ska tolka garantin och hantera olika situationer. Det gör att alla patienter får samma besked och bemötande, oavsett var i länet de får sin vård, berättar Lena Kierkegaard.

Vad är kömiljarden?

Regeringens kömiljard lanserades i september 2008, som ett incitament för landstingen att korta väntetiderna i vården. För att få del av pengarna ska minst 80 procent av patienterna få träffa en specialistläkare inom högst tre månader. Om patienten sedan ska få en behandling eller operation ska denna erbjudas inom ytterligare tre månader. De regioner och landsting som klarar detta får ta del av 900 miljoner kronor. De regioner landsting där hela 90 procent av patienterna fått vård i tid får dela på ytterligare 100 miljoner kronor.

Vårdgarantin nu lag

Under 2010 har kömiljardsatsningen stramats åt, genom att både ordinarie köer och köer för så kallade frivilligt väntande har räknats in i statistiken. Dessutom skärptes kraven på inrapportering av statistiken, från 90 till 95 procent. Den 1 juli 2010 blev vårdgarantin också lagstadgad.

För mer information:

Lena Kierkegaard, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn: 070-659 09 43

Anders Dybjer, chef för Hallands sjukhus, tfn: 070-295 15 97

Mats Eriksson, ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tfn 070-595 69 85