Pressmeddelande: Högskolan i Halmstad och Region Halland fördjupar samarbetet

Idag undertecknade Högskolan i Halmstad och Region Halland ett avtal för att öka möjligheterna för regional utveckling och tillväxt i Halland.

Under en lång period har Halland utvecklats till en befolkningsmässigt expansiv region. Denna utveckling skapar en stabil grund för en väl fungerande välfärdssektor och ett framgångsrikt näringsliv. Ska utvecklingen fortsätta krävs det fortsatta satsningar inom både tillväxt- och välfärdssektorn.

- Avtalet ger mycket goda förutsättningar för att bygga en långsiktlig och robust samverkan mellan våra organisationer, en samverkan som ger oss möjligheter att positionera Halland både nationellt och internationellt, säger Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Regionbildningen och Högskolans utnämning till KK-miljö, under namnet Forskning för innovation, ger kraft och möjlighet för organisationerna att tillsammans ta ett helhets¬grepp kring många av de utmaningar och behov som vårt samhälle står inför. För att möta utmaningarna behövs ny kunskap och innovationer som bidrar till såväl regional som nationell och internatio¬nell välfärd.

- Det här kan betyda mycket. Vården har till exempel stora behov av smarta tekniska lösningar inom logistik och stödsystem där högskolan tillsammans med andra branscher kan bidra, säger Catarina Dahlöf som är mycket nöjd med avtalet, och fortsätter:

- Genom samarbetet kan högskolans spetsforskning inom innovation möta konkreta behov där Region Halland kan stimulera till nya tillväxtområden.

För att ytterligare stärka samarbetet mellan Högskolan i Halmstad och Region Halland sluter de två parterna nu ett tre-årigt samarbetsavtal som omfattar en mängd utvecklingsområden. Samarbetet är ett led i utvecklingen av kluster där Region Halland, Högskolan i Halmstad, näringsliv och finansiärer möter innovatörer.

När det gäller kluster är fokus i första hand på områdena innovativ vårdutveckling, hälsoteknik, kulturella och kreativa näringar, bioenergi och innovativ logistik.

Grunden för samarbetet är de gemensamma utvecklingsområden som möts i Mål och strategier för Region Halland 2012–2015 och visionen för Högskolan i Halmstads att utvecklas till ett profilerat lärosäte som med internationellt erkänd forskning, forskarutbildning och utbildning deltar aktivt i utvecklingen av människa och samhälle.

Följande är exempel på områden som parterna kommer att arbeta tillsammans med;

  • en satsning på att utveckla akademisk utbildning inom hälso- och sjukvårdssektorn och öka de kliniska utbildningsplatserna
  • skapa förutsättningar och arenor för fler och konkurrenskraftiga företag samt innovativa processer inom Halland
  • en utveckling av innovationsarenor som ska utgöra en utvecklingsplattform för Halland
  • särskilt främja utvecklingen av forskningsområdet innovationsvetenskap till nytta i det halländska innovationsarbetet
  • en kompetensutveckling för arbetslivet, med matchning mellan studenter och arbetsliv

Mikael Alexandersson, rektor vid Högskolan i Halmstad, 070-300 42 05 och
Catarina Dahlöf, regiondirektör Region Halland, 076-818 48 96, svarar gärna på frågor.