Pressmeddelande: Välbehövliga LOVA-pengar till havsmiljön i Halland

LOVA-bidragen (Lokala vattenvårdsåtgärder) för 2010 är nu fördelade till ett antal intressanta och välbehövliga projekt utmed den halländska kusten. Elva anläggningar med koppling till fritidsbåtar sökte bidrag för sanitetsanläggningar och spolplattor. Alla elva sökanden har beviljats medel.

 Region Halland genomförde i samarbete med Studiefrämjandet i Halland en fritidsbåtsinventering sommaren 2010. Förutom kartläggningen informerades om möjligheten att söka statliga LOVA-medel för miljöförbättrande åtgärder. Det statliga bidraget utgör halva anläggningskostnaden för respektive investering. Länsstyrelsen Halland har beviljat följande anläggningar bidrag om totalt ca 2, 2 miljoner kr:

Kungsbacka Båtsällskap

spolplatta

Halmstad Segelsällskap

spolplatta

Finnasandens Båtförening, Kungsbacka

spolplatta + framdragning av kommunalt vatten

Gårda Brygga, Kungsbacka

spolplatta

Maleviksföreningen, Kungsbacka

latrintömning för fritidsbåtar

Korshamns Badförening, Kungsbacka

offentlig toalett vid badstranden

Enens Båtägares Ek Förening, Kungsbacka

latrintömning för fritidsbåtar

Skallkrokens Båtsällskap, Halmstad

latrintömning för fritidsbåtar + gäst-

toalett

Getteröns Småbåtshamn, Varberg

latrintömning för fritidsbåtar

AB Båtfjordens Hamn, Varberg

serviceanläggning för turister och allmänhet + latrintömning

Föreningen Gottskärs Hamn, Kungsbacka

latrintömning för fritidsbåtar

Det hårt belastade Västerhavet har nu möjlighet att få viss lindring genom minskad näringstillförsel och begränsningar av giftutsläpp. Angelägna åtgärder för att vi hallänningar skall kunna nå miljömålen i tid.

Gott och väl så långt men det finns mer att göra. Det finns fortfarande ett stort antal hamnar i länet som inte har spolplattor för att tvätta båtskrov, allt från stora kommunala hamnar till mindre förenings- och privatägda anläggningar med fasta platser för fritidsbåtar. Även tillgången på landtoaletter och latrintömning för fritidsbåtar utmed vår kust behöver förbättras.

Det kommer nya möjligheter för dem som på frivillig väg vill vara med och värna om naturen och Västerhavet. Enligt Naturvårdsverket kommer länsstyrelserna att ha cirka 100 miljoner till sitt förfogande i nästa ansökningsomgång under 2011 för nya LOVA-bidrag.

Under våren kommer nya informationsmöten att genomföras för en fortsatt positiv utveckling av verksamheter med fritidsbåtar och turism.

Lennart Benson
070-654 67 07
lennart.benson@telia.com

Gert Erlandsson, Samordnare miljö- och klimatfrågor, Region Halland
035-17 98 22                 
gert.erlandsson@regionhalland.se