Pressmeddelande: Vårdenheterna i Halland får fortsatt högt betyg

Vårdenheterna i Halland behåller sin placering och ligger fortfarande i topp jämfört med resten av landet. Det är andra gången som patienter inom Vårdval Halland får svara på frågor om kvalitet och bemötande i den nationella patientenkäten.

- Det är verkligen glädjande att Halland behåller sin position och framför allt att patienterna är nöjda med kvaliteten och bemötandet i vården, säger Lena Kierkegaard, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland. Det visar att det ständiga arbete som utförs för att utveckla och förbättra vården ger resultat.

Nationella patientenkäten görs på uppdrag av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Enkäten genomförs med regelbundna intervaller och ger således landsting och regioner möjlighet att utvärdera patienternas upplevelser av vården på ett likvärdigt sätt i hela landet. Mätningen som nu redovisas genomfördes inom Vårdval Hallands enheter under hösten 2010 och omfattar både privata och regiondrivna vårdenheter.

Vid förra mätningen, som gjordes 2009 och avsåg mötet med läkaren, placerade sig Halland i topp på flera områden. Årets resultat visar att patienterna fortfarande är lika nöjda.

Resultat i Halland jämfört med övriga landet

Av de 50 frågor som patienterna får svara på väljer SKL ut sju stycken där man jämför samtliga regioner och landsting med varandra. På fyra av dessa är patienterna i Halland mer nöjda med sin vård och läkarkontakt än patienter i resten av landet;

På frågan ”Vad anser du om tiden du fick vänta?” har de halländska patienterna värderat väntetiden till 87 på en skala där det högsta värdet är 100. Värdet från förra mätningen (2009) blev 86. Genomsnitt i landet är 82.
  När det gäller frågan ”Kände du dig delaktig i beslut om din vård och behandling, så mycket som du önskade?” var det halländska värdet 83 jämfört med 82 (2009). Genomsnittet är 79.
  De tillfrågade patienterna värderade informationen de fick till 82, vilket är samma värde som vid förra mätningen. Genomsnitt i landet är 78. Frågan lydde: ”Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd?”
  När det gällde frågan ”Anser du att ditt aktuella behov av sjukvård blivit tillgodosett vid ditt besök på mottagningen?” blev det halländska värdet 87, vilket är oförändrat från förra mätningen. Genomsnittet ligger på 83.

Även på övriga jämförelsefrågor placerar sig den halländska vården över genomsnittet i landet:

”Kände du förtroende för den läkare som du träffade?” Här är värdet 87 jämfört med 88 (2009) och ligger strax över genomsnittet i landet, 85.

”Blev du bemött med hänsyn och respekt?” Här delar Halland förstaplaceringen med Kalmar på 92. Det är samma värde som 2009 och lite över genomsnittet i landet (90).

”Skulle du rekommendera den här mottagningen till andra?” Här är värdet 86 jämfört med 87 (2009). Genomsnitt är 84.

Högt förtroende för sjuksköterskor

I årets mätning ställdes även frågor om hur man upplevde mötet med sjuksköterskan på vårdenheten. Mätningen visar att patienterna i Halland känner ännu större förtroende för sjuksköterskan (värde 93) jämfört med läkaren (värde 87). I mötet med sjuksköterskan kände man sig också mer delaktig i beslutet om sin vård och behandling (värde 88) jämfört med i kontakten med läkaren (värde 83). Även på frågan om man fått tillräcklig information om sitt tillstånd fick sjuksköterskan något högre betyg, (värde 88) än läkaren (värde 82).

Lena Kierkegaard, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Halland, ser positivt på att enkäten utökats att också omfatta sjuksköterskor.

- Sjuksköterskans roll är mycket betydelsefull i mötet med patienten. Det är viktigt att synliggöra det i en sådan här undersökning, menar hon. Det gäller förstås också för all annan personal inom hälso- och sjukvården även om de inte omfattas av den här undersökningen.

FAKTA

Deltagande: Totalt 13 500 personer har erbjudits att delta i enkäten. 8 000 har svarat varav 5 550 har svarat på sin erfarenhet av läkare och 2 450 har svarat på sin upplevelse av mötet med sjuksköterskan.

Patientenkäten: Nationella patientenkäten är ett samarbetsprojekt mellan Sveriges landsting och regioner och genomförs på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Patientenkäten genomförs återkommande inom öppen och sluten somatisk vård, öppen och sluten barnsjukvård, öppen och sluten psykiatrisk vård, akutsjukvård och närsjukvård/primärvård.

Kvalitetsindikatorer: Av enkätens runt 50 frågor har SKL valt ut 7 stycken - så kallade kvalitetsindikatorer - där landstingen och regionerna jämförs, se frågorna ovan. Tidigare idag presenterade SKL resultatet av enkäten från samtliga landsting och regioner.

Om resultatet: Resultatet som mäts är patientupplevd kvalitet, måttet är ett viktat jämförelsevärde för kvalitet, där 100 är högst. Resultatet redovisas på www.skl.se/nationellpatientenkat

Senare i år kommer resultatet också att publiceras på 1177.se

Mer information:

Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard, 070-659 09 43