Region Halland ingår medlemskap i internationellt samarbete – STRING

Det interregionala politiska samarbete STRING (Southwestern Baltic sea Transnational area Implementing New Geography) vars syfte är att generellt stärka tillväxtkorridoren Köpenhamn – Hamburg har bjudit in Region Halland, Västra Götalandsregionen, Malmö kommun, Oslo kommun, Akershus fylkeskommun och Östfold fylkeskommun för utvidga samarbetet till att omfatta korridoren Oslo – Hamburg.

Regionstyrelsen beslöt på sitt decembermöte att ingå medlemskap i STRING per 1 januari 2018.

STRING initierades 1999 som ett Interreg-projekt med fokus på infrastruktur. Samverkanskorridoren Skåne-Hamburg utvidgas nu med aktörer i tillväxtbältet Oslo-Göteborg-Halland-Malmö-Köpenhamn-Hamburg. STRING:s utvecklingsfokus utvidgas också från infrastruktur och grön tillväxt till att även omfatta forskning och utveckling, turism och kultur samt att minimera legala och praktiska hinder för det gränsöverskridande samarbetet.

- Verksamheten blir allt mer globaliserad och för att Halland ska kunna utvecklas på bästa sätt har Region Halland flera internationella och interregionala samarbeten. Genom vårt nya medlemskap i STRING kommer vi att få nya möjligheter att utveckla gemensamma politiska agendor, att tillsammans initiera projekt och nätverk samt att skapa ett ännu starkare politiskt inflytande både nationellt och på EU-nivå. För att möjliggöra och utveckla en hållbar tillväxt i en global värld är det strategiskt viktigt att ingå allianser med såväl närliggande regioner som nationellt och internationellt och det är helt i linje med Tillväxtstrategins prioriteringar, säger Dag Hultefors (M) ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott.

- OECD pekar i rapporten ”Territorial Review Megaregion of Western Scandinavia” på betydelsen av att bygga interregionala samarbeten för att åstadkomma dynamisk och hållbar tillväxt och namnger där STRING. Halland ingår i flera samarbeten redan idag, där Regionsamverkan Sydsverige är ett bra exempel på interregionalt utvecklingsarbete. Men för att Halland ska fortsätta vara en konkurrenskraftig region behöver vi tillvarata alla de möjligheter globaliseringen ger, med rörlighet över gränser för människor, kunskap, företag samt varor och kapital. Inte minst för att tillgodose näringslivets behov att tillvarata och utveckla innovationer, olika forskningsmöjligheter och att säkerställa tillgången till utbildningar med såväl bredd och spets samt möjligheter till ett livslångt lärande, menar biträdande regiondirektör Jörgen Preuss.


Den samlade strategin för STRING-samarbetet finns på http://www.stringnetwork.org/

För mer information vänligen kontakta

Dag Hultefors, Ordförande regionstyrelsens tillväxtutskott, Region Halland
Telefon: 076–783 53 85
E-post: dag.hultefors@regionhalland.se


Jörgen Preuss, biträdande regiondirektör, Region Halland
Telefon: 070-545 38 55
E-post: jorgen.preuss@regionhalland