Sammanträde med Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa besökte idag röntgenverksamheten i Varberg vid nämndens sista sammanträde innan sommaren.   

– Röntgenverksamheten är en viktig del av den halländska hälso- och sjukvården och det sker hela tiden en utveckling av diagnostiken som är till nytta för patienterna, säger ordförande Ann Molander (L).

Dygnet runt årets alla dagar är röntgenverksamheten i Halland igång. Diagnostiken sker med olika former av avancerad teknisk utrustning. Den akuta delen står för cirka 60 procent av verksamheten.

Vid sammanträdet behandlades uppföljningen av hela verksamheten till och med maj, behovet av en översyn av riktlinjerna för bidrag inom handikappverksamhetens område och lokalbehov vid Habiliteringen i Halmstad i samband med en planerad fastighetsrenovering

Uppföljningen till och med maj visar att det mesta sker enligt plan i verksamheten men att kostnads¬utvecklingen börjar påverka det ekonomiska resultatet. Helårsprognosen är dock fortfarande en ekonomi i balans.

Handlingar Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa 2018-06-19

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa ansvarar för verksamheterna inom ambulanssjukvård, sjukresor, 1177 Vårdguiden på telefon, hälsa och funktionsstöd samt medicinsk diagnostik.

För mer information kontakta:
Ann Molander, ordförande Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, (L)
070-949 55 70