Stort engagemang och goda resultat i Region Hallands medarbetarundersökning

Höstens medarbetarundersökning i Region Halland visar ett till stora delar bra övergripande resultat.

– Det är väldigt roligt, och medarbetarna har visat ett fantastiskt engagemang i undersökningen, säger regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Närmre 5 900 medarbetare har tagit chansen att dela med sig av sina upplevelser. Det innebär en svarsfrekvens på hela 88 procent.

Årets medarbetarundersökning är gjord med en ny metod. Det innebär att resultatet inte fullt ut går att jämföra med de undersökningar som gjorts tidigare år.

– Vi kan dock konstatera att deltagandet i årets undersökning är större än tidigare, och det sammanvägda resultatet är bättre, säger Gösta Bergenheim.

Svarsfrekvensen är hög även när man bryter ner resultatet på olika grupperingar, till exempel kön, ålder och yrke, och resultatet är representativt i alla grupper.

Den yrkesgrupp som har högst svarsfrekvens är administrativ personal. Där är siffran 95 procent. Läkarna är den grupp som har lägst svarsfrekvens, men den är med sina 77 procent ändå ovanligt hög, i jämförelse med andra landsting och regioner.

Både ledarskap och medarbetarskap

I undersökningen har medarbetarna fått möjlighet att ange hur man upplever sin egen arbetssituation och Region Halland som arbetsgivare. Den frågemodell som använts undersöker fyra nivåer:

Region – hur man upplever Region Halland som arbetsplats

Ledning – hur man upplever sin närmaste chef

Grupp – hur man upplever sin arbetsplats

Situation – hur man upplever sin egen arbetssituation

Modellen ger en tydlig bild av de styrkor och förbättringsområden som finns på respektive nivå.

– På det här sättet fångar man frågor om både ledarskap och medarbetarskap, och resultaten ger oss möjlighet att jobba vidare på rätt nivå, säger regiondirektör Catarina Dahlöf.

Bra övergripande resultat

Undersökningen är uppbyggd så att man får 43 påståenden som man graderar på en skala mellan 1 och 8, där 8 alltid är mest positivt. Sedan omvandlas detta till ett värde mellan 0 och 100, där maxvärdet är 100.

Medelvärdet på samtliga frågor kallas totalindex. Här har Region Halland ett värde på 75, vilket räknas som ett bra resultat.

Stort förtroende och öppet klimat

Många medarbetare har högt förtroende för sin närmsta chef – här är värdet 74. Undersökningen visar även goda resultat vad gäller regelbundna arbetsplatsträffar, lönesamtal och utvecklingssamtal. Däremot måste fler medarbetare få en tydlig utvecklingsplan.

Resultatet visar också att man i stor utsträckning upplever ett öppet klimat i gruppen, och att man har respekt för allas lika värde – både externt gentemot sina patienter eller kunder, och internt gentemot sina kollegor.

– Det är också roligt att se att vi har bra värden på hur vi tydliggör och följer upp våra mål. Det är områden som vi sedan tidigare vetat att vi behöver bli bättre på, säger Catarina Dahlöf.

Viktigt arbeta vidare med helheten

En tendens i sådana här undersökningar är att man gärna svarar med högre värden på påståenden som rör den egna arbetsplatsen, medan sådant som upplevs som längre ifrån den egna vardagen värderas lägre. Det syns också i Region Hallands resultat. Medelvärdet på nivån ”Region” ligger på 56, medan motsvarande värde på ”Grupp” ligger på hela 80.

– Det här visar att man upplever att saker som rör hela Region Halland ligger långt ifrån en själv. Vi har bara varit en region i knappt två år, och vi behöver jobba vidare med regionsammanslagningen. Det är ett långsiktigt arbete, där vi bland annat måste se vilka grupper som identifierar sig minst med regionen som arbetsgivare, säger Catarina Dahlöf.

Tuffa förutsättningar

Tre av frågorna handlar om ifall man är stolt att arbeta i Region Halland, om man upplever regionen som en attraktiv arbetsgivare, och om man rekommenderar andra att arbeta i Region Halland. Här är inställningen i snitt positiv, även om indexvärdena är relativt låga.

– Att de här områdena värderas lägre är kanske inte så konstigt. Många medarbetare finns på arbetsplatser som har det tufft, med många förändringar på gång, stor osäkerhet och en pressad ekonomisk situation. Och vi tar det här på största allvar. Resultatet visar också att chefsgruppen i större utsträckning kan bidra till att stärka de här delarna, säger personaldirektör Jörgen Britzén.

Medarbetarna har också angett hur de upplever sin stress. Här är det genomsnittliga värdet 67, vilket räknas som en bra nivå. Ett högre index är bättre än ett lägre, och undersköterskor är den yrkesgrupp som har högst värde, medan läkare och undervisande personal har lägst.

Resultatet visar enbart på den individuella upplevelsen av stress, och inte på arbetsbelastningen.

– Men frågan är naturligtvis varför man upplever sig stressad på sitt arbete. Har man alltför mycket att göra, eller beror det på andra faktorer? Vi vet att stressvärden påverkas positivt om man till exempel har inflytande i sitt arbete, och det finns bra processer och rutiner, säger Jörgen Britzén.

Underlag för utvecklingsarbete

Varje arbetsplats resultat kommer nu att skickas till respektive chef. Resultatet ska sedan ligga till grund för det gemensamma arbetet med att skapa en ännu bättre arbetsplats.

Under våren 2013 kommer alla arbetsplatser att avsätta tid för att arbeta med resultatet. Aktiviteter och åtgärder är sedan en viktig del i arbetet för att ständigt förbättra arbetsmiljön.

Till höger på sidan finns en pdf-fil med en sammanfattning av det övergripande resultatet.

För mer information, kontakta:

Jörgen Britzén, personaldirektör, tfn 076-118 48 84.

För frågor om enkäten, kontakta:
Ewa Gylling-Peters, personalstrateg, tfn 070-206 83 72

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I korthet:


• 5 895 av 6 734 respondenter har svarat. Det innebär en svarsfrekvens på 88 procent.

• Den som svarar får påståenden som graderas på en skala mellan 1 och 8. Sedan omvandlas detta till ett värde mellan 0 och 100, där maxvärdet är 100.

• Värden från 70 och uppåt räknas som ”gröna”. Värden från 50–69 är ”gula”, och värden upp till 49 är ”röda”.

• Medelvärdet på samtliga frågor kallas totalindex. Här har Region Halland ett värde på 75, vilket alltså räknas som ett bra resultat.

• Totalindex per undersökt nivå:

Region – medelvärde 56
Ledning – medelvärde 72
Grupp – medelvärde 80
Situation – medelvärde 77

• Undersökningen har genomförts av företaget IC Quality AB.

• Undersökningen gjordes under perioden 24 september–14 oktober

• Region Halland genomför medarbetarenkäten vartannat år.