Uppföljning efter ett år med sprututbyte på driftnämndens sista vårmöte

Vid Driftnämnden Närsjukvårds sista möte inför sommaren gjordes en lägesavstämning för Sprututbyte Halland efter ett år i drift. På mötet gjordes också en verksamhetsuppföljning efter årets första fem månader.

Sprututbyte för intravenösa droganvändare har varit igång ett år. 45 patienter är inskrivna, flest i Halmstad, där mottagningen startade i maj 2017. Den största gruppen inskrivna är män i åldern 30-50 år. Under årets första fyra månader har 62 besök gjorts vid de tre mottagningarna. 

- Sprututbytet har startat som förväntat, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande Driftnämnden Närsjukvård. Erfarenheterna från andra ställen är att det tar tid att vinna de som vill byta sprutors förtroende.

- För varje person som börjar byta sina sprutor minskar risken för spridning av HIV och Hepatit C, menar Tommy Rydfeldt.

Bakgrund Sprututbyte:
Sprututbytesmottagningar öppnades under 2017 i Halmstad, Varberg och i Kungsbacka. Mottagningarna ligger i anslutning till vårdcentraler och är så kallad lågtröskelverksamhet med geografisk närhet, för de som verksamheten vänder sig till, med en enkelhet att komma i kontakt med vården.  Ett viktigt syfte med sprututbytesmottagningarna är att skapa en möjlighet att nå personer som injicerar droger för att även prata kring smittskyddsförebyggande åtgärder, provtagning och behov av vaccination, etc. Varje mottagning har öppet en dag i veckan.

Ett positivt resultat efter årets första månader
För driftnämnden presenterades också en uppföljning efter årets första fem månader. Arbete pågår utifrån verksamhetsplanens alla delar och verksamheten visar ett positivt ekonomiskt utfall med en ekonomi i balans.

- Ekonomin har vänt och vårdcentralerna har nu en ekonomi i balans, säger Tommy Rydfeldt. Personalen har gjort ett fantastiskt arbete. Kostnaden för hyrläkare minskar ytterligare och är ner 20 procent jämfört med samma period förra året.

- Det är ett uthålligt arbete av våra chefer och medarbetare ute på våra vårdcentraler och tandvårdskliniker som nu börjar ge resultat, och det är mycket glädjande, säger Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland.

Länk till mötets handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2018-06-13

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80