Utvärdering av projekt med digitala vårdmöten vid dagens driftnämndsmöte Närsjukvård

Vid dagens sammanträde presenterades en utvärdering av det samarbetsprojekt som genomfördes vintern 2016-2017 med Mindoktor.se. Fokus i utvärderingen var diagnoser och läkemedelsförskrivning.

Under perioden oktober 2016 till mars 2017 genomförde Närsjukvården Halland ett samarbetsprojekt med den digitala vårdgivaren Min Doktor. 421 patientärenden dokumenterades och en utvärdering av vilka diagnoser och hur läkemedelsförskrivningen såg ut, har nu genomförts.

- Ur materialet kan man dra tre slutsatser, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande Driftnämnden Närsjukvård. Dels att vi behöver få fram riktlinjer för vilken vård som passar via distans, dels att sådana slutsatser blir en viktig del i beslutstödet när man hänvisar till vård på nätet. Dessutom är det mycket viktigt att all vård som ges via nätet dokumenteras i Region Hallands journalsystem.

- Oavsett i vilken form vi erbjuder vård, om det är traditionella möten eller via digitala tjänster, så ska det ske på ett patientsäkert sätt och med hög kvalitet i de medicinska bedömningarna, säger Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland. 

Den vanligaste kontaktorsaken under projekttiden var okomplicerade övre luftvägsinfektioner, som vanligtvis är självläkande. Den vanligaste orsaken för antibiotikaförskrivning var blåskatarr, med korrekta antibiotika val enligt nationella rekommendationer.

- Ett viktigt led i arbetet framåt är den riktlinje som Strama* arbetat fram under 2017 kring vissa infektionssjukdomar, säger Kaarina Sundelin. Den klargör vilka tillstånd som behöver bedömas vid ett fysiskt möte. Vi ser även fram emot att ta del av det uppdrag Socialstyrelsen fått för att utreda vilken vård som är lämplig att erbjuda via digitala vårdmöten.

- Det vi lärt oss i samarbetet med Min doktor kommer att vara mycket värdefullt när vi nu utvecklar egna digitala tjänster, fortsätter Tommy Rydfeldt.

(*Strama – Nationellt programråd Samverkan mot antibiotikaresistens)

Vid dagens möte fick Driftnämnden Närsjukvård även en presentation av arbetet kring Psykisk hälsa utifrån den nationella överenskommelse som tecknats mellan staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL). Syftet är att stimulera ett långsiktigt arbete för en bättre psykisk hälsa hos befolkningen.

Dokument för ärende kring utvärdering av samarbetsprojekt digitala vårdmöten:

 
Länk till övriga handlingar: Driftnämnden Närsjukvård 2018-03-27

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kaarina Sundelin, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 010-206 97 80