Webbtidbok och framtidsarbetet på driftnämndens junimöte

Vid dagens möte fick Driftnämnden Närsjukvård en presentation kring uppföljningen av Vårdval Halland. Det fortsatta arbetet med införande av webbtidbok och utvecklad arbetsfördelning diskuterades också på mötet. 

Sammantaget visar årsuppföljningen kring vårdvalet för 2016 att Halland i många avseenden har goda resultat, inte minst vad gäller patienternas upplevelser av primärvården. En viktig fråga där Halland ligger något lägre rör tillgänglighet. För att förbättra det här pågår flera olika initiativ. En del är införandet av webbtidbok på vårdcentralerna.

- Att ha en hög tillgänglighet är prioriterat, säger Tommy Rydfeldt (L), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård. Men inte bara till läkare. Den största ökningen av besök sker av de som söker för psykisk ohälsa.

Sedan en dryg månad har de offentligt drivna vårdcentralerna i verksamhetsområde Halmstad/Laholm öppnat sina webbtidböcker. Det innebär att invånarna nu själva kan boka besök till vårdcentralernas olika professioner.

- Att våra invånare kommer fram till vården och får den hjälp de behöver är naturligtvis oerhört viktigt, säger Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland.

- Vi kan på våra större vårdcentraler ha flera hundra samtal under en dag, en stor andel direkt på morgonen, fortsätter Kjell Ivarsson. Kan vi skapa andra sätt att komma i kontakt för att till exempel boka en tid, så ger det positiva effekter både för oss men framförallt för våra invånare. De som verkligen behöver nå oss, för att diskutera ett vårdärende, kommer enklare fram.

Arbetet pågår i övriga verksamhetsområden och tidsbokning på webben hos vårdcentraler i egen regi kommer att öppnas upp under hösten.

Utvecklad arbetsfördelning fortsätter
Ett annat fokusområde för ökad tillgänglighet som går hand i hand med införandet av webbtidbok är Vårdcentralen Hallands arbete med utvecklad arbetsfördelning. Rätt profession ska göra rätt sak på vårdcentralen och patienten träffa rätt kompetens utifrån behov.

- Närsjukvården har kommit längst i Region Halland när det gäller utvecklad arbetsfördelning, säger Tommy Rydfeldt. Vårdcentralerna tog första kvartalet emot 1500 fler besök jämfört med samma tid 2016, men den största ökningen ligger på sjuksköterskor som ökade sina besök med nio procent.

- Arbetet har pågått under våren och våra vårdcentraler har nu analyserat arbetsfördelning och gjort tidsstudiemätningar för olika arbetsuppgifter, säger Kjell Ivarsson. Vi ser att det finns flera arbetsuppgifter som någon annan profession bättre kan utföra. Nästa steg blir att göra förändringen och flytta arbetsuppgifter och skapa nya rutiner och arbetssätt. 

Handlingar Driftnämnden Närsjukvård 2017-06-15

För mer information, vänligen kontakta:
Tommy Rydfeldt, ordförande i Driftnämnden Närsjukvård, 072-726 48 30
Kjell Ivarsson, förvaltningschef Närsjukvården Halland, 072-155 48 64

Anna Stålnacke, kommunikation Närsjukvården Halland, 0729-86 72 41