Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Vård- och omsorgscollege innebär att utbildningsanordnare och arbetslivet samverkar för att förnya utbildningen inom omvårdnadsområdet. Samverkan ger en bättre koppling mellan teori och praktik. Satsningen innebär också kompetensutveckling för redan anställda samt yrkesutbildning för vuxna. Certifieringen till Vård- och omsorgscollege är en kvalitetsgaranti, som gynnar både den studerande och arbetsgivaren.

Vård- och omsorgscollege är en nationellt kvalitetssäkrad samverkansform som idag finns i 16 andra regioner i Sverige. Sedan september 2011 pågår ett projekt för att starta upp Vård- och omsorgscollege i Halland. Syftet med att starta Vård- och omsorgscollege är att det ska bidra till att säkra framtidens behov av kompetent och utbildad personal så att befolkningen i regionen kan erbjudas god och säker vård och omsorg. Projektet pågår under två års tid och en projektledare är anställd av Region Halland för att leda arbetet.