Driftnämnden Närsjukvård beslutar om mål för 2012

Driftnämnden Närsjukvård sammanträdde idag (2011-12-15) och vid mötet fastslog nämnden inriktningen för Närsjukvårdens verksamhet.

Inriktningen är följande:

Hälsa:

- Öka patientens motivation att ta egenansvar för sin livsstil och göra hälsosamma val i syfte att åstadkomma jämlik hälsa.

Vård:

- Sjukdomsförebyggande åtgärder/insatser ska inkluderas i vårdprocesserna i syfte att åstadkomma jämlik vårdÖkat fokus på patientsäkerhet

Miljö:

- Minska verksamhetens miljöpåverkan

Arbetsgivare:

- Mål och uppdrag ska vara tydliga och väl kända inom hela organisationenNärsjukvården ska långsiktigt ha en väl anpassad kompetensstruktur

Ekonomi:

- Långsiktigt stark ekonomi, där förutsättningarna är väl kända i hela organisationen

Inriktningen anger övergripande mål för ledning och styrning av verksamheten under 2012.

- Nämnden lägger fast mål som är klara, tydliga och mätbara. Närsjukvårdsförvaltningen har nu att i sin verksamhetsplan omvandla målen till konkreta åtgärder.

Säger Tommy Rydfeldt (FP), ordförande i Driftnämnden Närsjukvård.

 

Förvaltningens ekonomi

I övrigt beslöt Driftnämnden att fastställa fördelning av budget och investeringsram för förvaltningen under 2012. Närsjukvårdens budget för 2012 beräknas omsluta 964 mnkr, vilket är ca 12 mnkr mer än föregående år. Förvaltningens största verksamhet är Vårdcentralen Halland som beräknas öka sin omslutning med ca 8 mnkr till 730 mnkr och Folktandvården beräknas öka sin omslutning till 230 mnkr från dagens 226 mnkr. Investeringsramen för utrustningsinvesteringar beslöts uppgå till 20 mnkr. Den största enskilda investeringen är utrustning till den ombyggda tandvårdskliniken i Falkenberg  

- Nämnden är mycket klar över att användandet av hyrläkare måste minska kraftigt. Därför sätter vi ett tak på i vilken omfattning de får användas samt får månadsvis en redovisning., konstaterar Tommy Rydfeldt

Nämnden fick vid mötet även ta del av förvaltningens ekonomiska rapport samt listningsinformation.
Total uppvisar Närsjukvården en negativ budgetavvikelse på 2,5 mnkr. Denna avvikelse finns inom Vårdcentralen Halland. Den negativa avvikelsen har flera olika orsaker men ett negativt listningsmönster är en de av förklaringen.   

- Ett resultat som försämras med drygt 2 mnkr på en månad är naturligtvis inte bra och särskilt inte eftersom vi i vår tidigare prognos visat på ett nollresultat. Även det är ju ett resultat på för låg nivå för att vi ska kunna genomföra strategiska satsningar framöver. Därför finns sedan en tid åtgärdsplaner framtagna. Dessa planer följer vi noggrant upp, förklarar Kerstin Malm-Andersson, förvaltningschef.

- Det är dock med glädje jag konstaterar att Folktandvården trots att tandvårdstaxan inte höjts under året kommer att prestera ett nollresultat, avslutar Kerstin Malm-Andersson.