Fortsatt hög tillgänglighet till vården vid Hallands sjukhus Halmstad

Över 84 procent av patienterna vid Hallands sjukhus Halmstad får tid till besök eller behandling inom 60 dagar. Det visar månadsuppföljningen efter september månad.

– Tillgängligheten har varit hög under hela året, med undantag av en mindre nedgång under semesterperioden. Detta är ett mycket bra resultat som bevisar att tillgängligheten är stabil över tiden. Det har under lång tid pågått ett gediget arbete för att öka effektiviteten på sjukhuset, vilket ligger bakom det positiva resultatet, säger Mikaela Waltersson, ordförande i Driftnämnden Halmstad, som sammanträdde den 26 oktober.

Färre utfärdade vårdgarantisedlar
Dessutom har återhämtningen efter semestrarna gått ännu fortare jämfört med tidigare år, samtidigt som Hallands sjukhus Halmstad producerar allt mer vård i egen regi. Hittills i år har den egna vårdproduktionen på sjukhuset överstigit nivån för samma period förra året, såväl som årets budget.

– September har varit en mycket bra månad om man ser till produktionen av vård. Ökningstakten mot föregående års utfall och budget har ökat något. Antalet vårdgarantisedlar har sjunkit markant under september, vilket är glädjande då det är ett mål i sig för att förbättra sjukhusets ekonomi, säger Mikaela Waltersson.

Allvarligt ekonomiskt läge
När det gäller ekonomin är situationen inte lika positiv. För perioden januari till september visar Hallands sjukhus Halmstad ett underskott på 46,1 miljoner kronor gentemot budget och en prognos för helåret på minus 56 miljoner kronor. Enbart i september var underskottet 8,6 miljoner kronor, främst på grund av ökning av läkemedelskostnaderna som delvis hänger samman med den höga vårdproduktionen.

Tidigare i år togs beslut om ett antal åtgärder för att ta kontroll över kostnadsutvecklingen, och dessa åtgärder följs nu noggrant av Driftnämnden.

– Vi ser allvarligt på det ekonomiska underskottet, men kan skönja att utvecklingen går åt rätt håll inom vissa områden, till exempel när det gäller antalet utfärdade vårdgarantisedlar, säger Mikaela Waltersson.

Ökad samordning inom Hallands sjukhus
– Den absolut viktigaste framgångsfaktorn för att skapa en långsiktigt stabil ekonomi är att öka fokus ännu mer på processutveckling och produktionssamordning inom hela Hallands sjukhus. Den här processen kommer att snabbas upp när Hallands sjukhus vid årsskiftet inför en ny organisation som ska öka samordningen inom vården ytterligare, säger Mikaela Waltersson.

..................................................................................................................................................................
Driftnämnden Halmstad är en politisk nämnd som ansvarar för Hallands sjukhus Halmstad, som har verksamhet i Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka. I organisationen ingår även FoUU-verksamheten för hälso- och sjukvården i hela Region Halland.

Mer information:
Mikaela Waltersson, ordförande Driftnämnden Halmstad, tfn 070-325 42 15