Hallänningarna är friska och får bättre vård än svensken i gemen

Fortsatt goda halländska resultat när den svenska hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet mäts

Hallänningarna är friska och får i många avseenden bättre vård än svensken i gemen, enligt de övergripande resultaten i Öppna jämförelser. Rapporten visar att inriktningen på hälso- och sjukvården och de medicinska insatserna i Halland är bättre än riksgenomsnittet, samt jämlik mellan män och kvinnor. Det finns dock områden som behöver förbättras.

Öppna jämförelser genomförs av Socialstyrelsen och SKL (Statens Kommuner och Landsting) varje år sedan 2006. Rapporten är ett viktigt verktyg för utveckling och förbättring inom hälso- och sjukvården och ger värdefull kunskap om hur vården ligger till när det gäller kvalitet och effektivitet. När mätningarna började 2006 fanns det 57 indikatorer. Idag har de ökat till 173 stycken, vilket visar omfattningen av Öppna jämförelser.

- Mätningen är ett kvitto på att vi gör rätt saker, vilket är glädjande. Men den ger också information om vad vi behöver förbättra, säger hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör Karin Möller och fortsätter:

- Det är viktigt att vi kontinuerligt arbetar för en god och säker vård. Här betyder Öppna jämförelser väldigt mycket eftersom vi får stor kunskap från mätningen.

En av förklaringarna till Hallands goda resultat är att hälso- och sjukvården i Halland har en lång tradition av att delta i nationella kvalitetsregister, följa nationella riktlinjer och vårdprogram som tas fram och analysera resultat från mätningar.

Övergripande god och jämlik vård

I ett övergripande internationellt kvalitetsmått på god vård, så kallad ”åtgärdbar dödlighet”, tittar man på andelen dödsfall som hade kunnat undvikas av hälsopolitiska beslut och sjukvårdande insatser. Antalet sådana dödsfall är få i Halland och här utmärker sig Halland i jämförelse med övriga Sverige. Resultatet är lika bra för kvinnor som för män.

Rapporten visar också att hallänningarna är nöjda med den vård de får och att tillgängligheten fortsätter att vara bra.

Områden där Halland särskilt utmärker sig positivt

  • All uppföljning av hjärtsjukvården visar på bra resultat – överlevnaden i hjärtinfarkt ökar.
  • Vård för sjukdomar i rörelseorganen visar även den på god kvalitet. Väntetiden till höftledsoperation har förbättrats betydligt jämfört med förra året. Här finns också ett bra exempel på en väl fungerande vårdkedja. Andelen som får höftprotes vid fraktur är näst högst i landet (70 %). I denna grupp finns många äldre. 80 % av dem som fått en höftprotes inopererad är tillbaka i hemmet redan efter 4 månader.
  • När det gäller graviditet, förlossning och vård av nyfödda har Halland länge haft goda resultat och den trenden fortgår.
  • Halland utmärker sig också positivt när det gäller operation av livmoderframfall. Andelen patienter som är nöjda och besvärsfria efter ett år är bland det högsta i landet.  
  • Antalet självmord bland kvinnor har minskat avsevärt.

Områden där Halland kan förbättra sig

Även om Halland har många bra resultat i mätningen finns det förbättringsområden.

  • I hela landet har landstingen och regionerna svårt att leva upp till de mål som satts för diabetesvård, så även i Halland. Materialet är dock för litet för att kunna dra några slutsatser. I januari kommer en fördjupad rapport inom diabetesvården som ger mer information.
  • Att få ner antalet recept på antibiotika har stor betydelse för vår framtida hälsa. I regionen pågår ett arbete för att minska förskrivningen av antibiotika då Halland fortfarande har en bit kvar för att nå de nationella målen inom området.
  • Det finns också förbättringar att göra inom den psykiatriska vården. Bland annat visar rapporten att Halland har hög andel patienter som blivit inlagda på sjukhus i fall där det hade kunnat undvikas.  

- De flesta av bristerna känner vi till sedan tidigare och vi har påbörjat förbättringsarbete inom de områdena. Nu ska vi analysera resultatet i rapporten på djupet, både centralt i Region Halland och i vården, säger chefläkare på Hallands sjukhus Göran Magyar.

 

Årets rapport heter ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet”.

Länk till rapporten

För mer information kontakta gärna:

Göran Magyar, chefläkare vid Hallands sjukhus tfn 070-374 11 12

Johan Sandelin, chefläkare vid Psykiatrin Halland tfn 070-955 83 52

Magnus Tenfält, chefläkare Närsjukvården Halland tfn 0703-28 29 44

Karin Möller, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör tfn 0702-67 96 09