Utvecklingsarbetet i Varberg fortsätter efter Socialstyrelsens beslut

Nu har Socialstyrelsen yttrat sig efter tillsynsinspektionen i våras vid Hallands sjukhus Varberg, och de tre Lex Maria-anmälningar från sjukhuset som föregick inspektionen.

– Det är bra att vi nu har delgetts besluten så att vi kan gå vidare i sjukhusets förbättringsarbete och vidta de åtgärder som Socialstyrelsen föreslår. Det är viktigt nu att vi kan blicka framåt, säger sjukhuschef Anders Dybjer.

Enligt tillsynsbeslutet ska sjukhuset bland annat göra en riskanalys av vårdprocessen för akut omhändertagande vid akutmottagningen, samt upprätta en handlingsplan för att åtgärda identifierade risker. Både riskanalys och handlingsplan ska redovisas till Socialstyrelsen senast den 15 februari 2012.

– En stor del av det arbetet har på eget initiativ från akuten redan skett sedan allt det här inträffade och flera andra förbättringar har också genomförts. Naturligtvis arbetar vi hela tiden för att kunna erbjuda akutsjukvård med mycket hög kvalitet och patientsäkerhet, och vi strävar alltid efter att förbättra våra resultat, säger Jerker Persson, verksamhetsområdeschef för VO1 vid Hallands sjukhus Varberg.

I bedömningen av de tre Lex Maria-ärendena hänvisar Socialstyrelsen i samtliga fall till tillsynsbeslutet och den redovisning som begärts in till den 15 februari av den övergripande riskanalysen och den rutin som används för prioritering av patienter, triageringssystemet METTS.

I två av Lex Maria-fallen konstaterar Socialstyrelsen att rutinen för METTS inte följts på ett korrekt sätt, då båda patienterna fick vänta flera timmar på att bli undersökta av en läkare. Socialstyrelsen gör dock bedömningen att dessa patienter inte utsatts för någon risk för skada på grund av detta.

– Patienten i det ena fallet hade en misstänkt höftfraktur. Efter den händelsen har vi infört ett så kallat snabbspår dygnet runt för dessa patienter, vilket Socialstyrelsen anser är en adekvat åtgärd för att säkerställa att händelsen inte upprepas, säger Jerker Persson.

I det tredje Lex Maria-fallet, som innebar att en patient sövdes två gånger inom några timmar, bedömer Socialstyrelsen att patienten utsatts för en onödig risk, och riktar kritik mot såväl enskild sjukvårdspersonal som sjukhusledning och verksamhetsledning.

– Vi chefläkare tar till oss de synpunkter Socialstyrelsen framfört och kommer att fortsätta vårt arbete med att stärka patientsäkerheten, både på akutmottagningen och i det interna samarbetet kring patienten inne på operationsavdelningen, säger Bengt Karlsson, chefläkare vid Hallands sjukhus Varberg.

Senaste den 15 december vill Socialstyrelsen ha en redovisning av de vidtagna åtgärderna i det sistnämnda ärendet.

Mer information:
Anders Dybjer, sjukhuschef, Hallands sjukhus
Jerker Persson, verksamhetsområdeschef, verksamhetsområde 1, Hallands sjukhus Varberg
Bengt Karlsson, chefläkare, Hallands sjukhus Varberg

Samtliga söks via sjukhusets växel 0340-48 10 00