Kortare väntetider för patienterna på Hallands sjukhus Kungsbacka

Tillgången till vård fortsätter att öka inom Driftnämnden Kungsbackas ansvarsområde konstaterar Margareta Ödman, ordförande. Verksamheterna inom Hallands sjukhus Kungsbacka har också utfört mer vård i egen regi (5,6 procent) jämfört med föregående år.

 

Driftnämnden Kungsbacka hade möte idag den 6 december. Nämnden ansvarar för specialistvården vid Hallands sjukhus Kungsbacka och för handikappverksamheten i Halland, mödrahälsovården samt ungdomsmottagningarna i Halland.

Tillgänglighet

Tillgången till vård inom Hallands sjukhus Kungsbacka fortsätter att öka.
Målet är att alla patienter ska erbjudas tid för nybesök och behandling inom 60 dagar. Inom nämndens ansvarsområde får 88 procent av patienterna tid för nybesök inom 60 dagar och hela 97,8 procent inom 90 dagar. Även för att komma till behandling har en ökning skett sedan föregående månad.
Samtliga patienter (100 procent) som önskar få utprovat en hörapparat får detta inom 90 dagar, vilket är mycket glädjande säger Margareta Ödman. Satsningen med att öka den redan goda tillgängligheten fortsätter.
Förvaltningen bidrar fortsatt till att Halland klarar målen för kömiljarden.

Ekonomi

Hallands sjukhus Kungsbacka visar ett resultat på minus 8,3 miljoner kronor till och med oktober 2011 och prognosen för helåret indikerar fortsatt på ett underskott på 10 miljoner kronor.
Sjukhusets resultat påverkas negativt av fortsatt höga kostnader för vårdgaranti och även av höga kostnader för röntgen, material och läkemedel men detta ska också ses i relation till den ökade verksamheten. Mödrahälsovården och ungdomsmottagningarna har en ekonomi i balans och Handikappverksamheten har fortsatt ett betydande överskott.
Driftnämnden ser positivt på framtiden och arbetar målmedvetet vidare med att utföra mer vård i egen regi samt de planerade utökningarna.

Därutöver fattade nämnden beslut om att:
- fastställa mål och inriktningar för Hallands sjukhus Kungsbacka 2012 samt preliminär internbudget och produktionsbudget inklusive investeringsplan för 2012.
- fastställa Arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus Kungsbacka 2012.

Driftnämnden Kungsbacka ansvarar för verksamheten vid Hallands sjukhus Kungsbacka, handikappverksamheten i Halland samt mödrahälsovård och ungdomsmottagning i Halland.

För mer information kontakta:

Margareta Ödman, ordförande Driftnämnden Kungsbacka, 0709-73 17 86