Landstinget Halland ställer sig bakom 10-punktsprogram mot anibiotikaresistens

Landstinget Halland ställer sig bakom ett förslag till nationellt 10-punktsprogram för minskad antibiotikaresistens inom sjukhusvården. 10-punktsprogrammet har utarbetats av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens) och Svenska Infektionsläkarföreningen med anledning av den Europeiska Antibiotikadagen den 18 november i år.

- Det handlar om att använda antibiotika på ett klokt sätt för att, trots ökande resistens hos bakterier, behålla behandlingsmöjligheterna så länge som möjligt med nuvarande antibiotika, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard.

Den Europeiska Antibiotikadagen har i år som tema god patientsäkerhet inom sjukhusvården genom minskade risker för resistensutveckling. Den avancerade vården av svårt sjuka och operationer med insättande av reservdelar av icke kroppsegna material kräver i särskilt hög grad säkra och effektiva antibiotika.

Behovet av antibiotika kan minska genom goda vårdhygieniska rutiner hos både personal och patienter i ändamålsenliga lokaler. Genom att dagligen ompröva behovet av att katetrar och olika droppnålar ligger kvar, minskar också risken för vårdrelaterade infektioner och därmed ökar patientsäkerheten.

- När resistensen ökar behöver diagnostiken förbättras genom att odlingsprover tas för att säkra att behandlingen har avsedd verkan, säger smittskyddsläkare Mats Erntell. Men vi behöver också utveckla kunskapen genom att ta odlingsprov från personer som inte lider av någon infektion just då, för att studera den så kallade normalfloran.

Att använda antibiotika rätt betyder idag att följa de evidensbaserade riktlinjer som tas fram och bara använda antibiotika vid infektioner när de verkligen gör skillnad för patienten.

- I Halland har vi gjort stora framsteg sedan 2007, toppåret för antal recept, säger Mats Erntell. Fram till 2010 minskade den totala förskrivningen till hallänningar med 21 procent och med 37 procent till de minsta barnen, utan att vi såg några nackdelar med detta.

Hittills under 2010 har dock antalet recept till de minsta barnen ökat med 15 procent jämfört med 2009. Ett ökat antal recept ses också i andra län.

- Vår uppfattning är att det fortfarande sker en stor onödig överförskrivning som på sikt riskerar våra möjligheter att ha kvar effektiva antibiotikabehandlingar, säger Lena Kierkegaard. Vi arbetar därför i Sverige för ett evidensbaserat mål för den totala förskrivningen i öppen vård på 250 recept per 1000 invånare. För Hallands del innebär detta att vi behöver minska förskrivningen med 35 procent, jämfört med 2009 års siffror, under de kommande fem åren.

- De uppsatta målen anser vi vara utan risker eller nackdelar för befolkningen, säger Mats Erntell. Utan vi ser bara fördelar genom att onödig behandling och onödiga biverkningar undviks. På sikt innebär det minskad risk för resistensutveckling. Det är fortsatt mycket viktigt att använda antibiotika på rätt sätt - där de verkligen gör nytta!

Mer information:

Mats Erntell, smittskyddsläkare, ordförande i Strama Halland, tfn: 035-13 16 13, 070-319 16 13

Lena Kierkegaard, hälso- och sjukvårdsdirektör, tfn: 035-13 48 88, 070-659 09 43