Mer vård utförs vid Hallands sjukhus Kungsbacka

- Verksamheterna inom Driftnämnden Kungsbackas område fortsätter att producera mer vård i egen regi vilket är mycket positivt och glädjande, säger Margareta Ödman, ordförande. Cirka 5 procent mer vård har utförts jämfört med föregående år och gäller inom nämndens alla områden.


Driftnämnden Kungsbacka hade möte idag den 25 oktober. Nämnden ansvarar för specialistvården vid Hallands sjukhus Kungsbacka och för handikappverksamheten i Halland, mödrahälsovården samt ungdomsmottagningarna i Halland.

Tillgänglighet

Tillgängligheten inom Hallands sjukhus Kungsbacka har åter nått de goda resultaten som var före sommaren. 80 procent av patienterna får sina besök eller behandlingar inom 60 dagar. Förvaltningen bidrar därmed till att Halland klarar målen för kömiljarden. Margareta Ödman betonar att anledningen till att man har lyckats med att öka den egna produktionen och därmed minska vårdgarantikostnaderna är tack vare medarbetarnas ambitiösa och målmedvetna arbete.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet har försämrats sedan augusti med 1,8 miljoner kronor. Detta beror delvis på det utökade uppdraget inom öppenvårdsneurologi och gastroenterologi på sjukhuset i Kungsbacka samt till viss del på ökade vårdgarantikostnader. Även kostnaderna för röntgen, material och läkemedel påverkar resultatet negativt men ska ses i relation till den ökade produktionen. Årsprognosen för driftnämndens ansvarsområde visar fortsatt på ett oförändrat underskott på 10 miljoner kronor. Trots detta ser driftnämnden optimistiskt på framtiden och de utmaningar man står inför med de planerade utökningarna.
- Den försiktiga vändningen i ekonomin som vi föregående månad kunde skönja hoppas vi ska fortsätta i positiv riktning säger Margareta Ödman, ordförande. Mödrahälsovården och ungdomsmottagningarna har en ekonomi i balans och Handikappverksamheten har fortsatt ett betydande överskott. Det är framförallt kostnaderna för hörapparater som minskar stort på grund av bättre avtal.

Driftnämnden Kungsbacka ansvarar för verksamheten vid Hallands sjukhus Kungsbacka, handikappverksamheten i Halland samt mödrahälsovård och ungdomsmottagning i Halland.

För mer information kontakta:

Margareta Ödman, ordförande Driftnämnden Kungsbacka, 0709-73 17 86