Ny satsning ska öka äldres tillgång till kultur

Äldre människor inom vård och omsorg i Halland, liksom personal och anhöriga, ska få ökade möjligheter till upplevelser och eget skapande inom musik, konst och andra kulturformer. Det är ett av målen med satsningen ”Kultur för livet”, som börjar nästa år. Syftet är att med kultur som verktyg bidra till bättre hälsa och välbefinnande hos äldre hallänningar.

I onsdags kom det glada beskedet att Statens kulturråd beviljar Region Halland 2 miljoner kronor till Kultur för livet, en satsning som ska påskynda och förstärka det långsiktiga arbetet med kultur för äldre i Halland.

Sedan flera år tillbaka ger Hallands bildningsförbund och Musik i Halland kulturupplevelser till äldre människor inom vård och omsorg. De gör det på uppdrag av Region Halland och årligen framförs cirka 1 100 kulturprogram, varav 500 sångstunder inom demensvården. Till det kommer verksamheter där de äldre får möjlighet att skapa, exempelvis genom målarstunder och körsång.

– Det arbete som görs är uppskattat. Vi hör att det ger ett ökat välbefinnande och en förbättrad hälsa hos de äldre, och om hur glädje och stimulans även stärker personal och anhöriga. Därför vill vi utveckla verksamheten så att ännu fler hallänningar inom vård och omsorg kan få del av kulturupplevelser, säger Martin Odd, Hallands bildningsförbund.

Fick 2 miljoner i hård konkurrens
Chansen gavs när Kulturrådet i höstas meddelande att regeringen avsatt 28 nya miljoner kronor att söka för kommuner och regioner som vill främja kultur för äldre inom sjukvård och omsorgsverksamhet. Kulturrådet vill hitta goda modeller som kan användas runt om i Sverige. Av de 107 ansökningar som lämnades in beviljades 24 bidrag, däribland Halland som dessutom fick en av de högsta summorna.

– Vi är mycket glada för bidraget, även om vi egentligen ansökte om dubbelt så mycket pengar. De 2 miljoner kronorna innebär att vi nu kan utveckla kulturen till att bli en stark och självklar resurs i halländsk äldreomsorg. Att göra detta är också en av målsättningarna i den kulturplan som Region Halland antog förra året, säger Eva Nyhammar, kulturchef, Region Halland.

Betydligt fler hallänningar kan få kulturupplevelser
Det finns i dagsläget cirka 8 000 hallänningar inom vård och omsorg, inklusive hemtjänsten. Fler av dessa kan nu få tillgång till kultur genom upplevelser och eget skapande. Förhoppningen är också att satsningen ska kunna resultera i ett bredare utbud än de musik- och konstupplevelser som erbjuds idag.

Ett viktigt led i Kultur för livet blir att skapa fastare former för samverkan med kommunerna när det gäller spridningen av kulturverksamhet för äldre. En samverkan finns redan idag, och underlättas av att Halland är en av de fem regioner som tillämpar den nya samverkansmodellen för kulturpolitik. Denna innebär att stat, region, kommuner och kulturföreningar har en tätare samverkan runt kulturprioriteringar än man haft förut. Äldreomsorgscheferna i Halland har ställt sig bakom den ansökan som nu lett till de nya pengarna till kultursatsningar för äldre.

– Det finns en ökande insikt hos kommunerna om hur betydelsefull kulturen kan vara i arbetet med äldre. Nu får vi stärkta möjligheter att möta önskemål, sprida kunskap och introducera nya metoder för att kulturen ska bli en verklig resurs. Dessutom vill vi sprida kännedomen om utbudet till fler, exempelvis till det ökande antalet privata vårdgivare, säger Martin Odd.

Utvärderar effekterna av satsningen
Ytterligare ett mål med Kultur för livet är att utvärdera effekten av kultursatsningarna. Forskare ska bjudas in att undersöka hälsoeffekterna på de äldre, men också för att ta reda på hur ett ökat kulturinslag påverkar organisation, arbetsledning, personal och anhöriga.

– Förhoppningsvis kan vår halländska modell för äldres tillgång till kultur – som vi redan har och som vi nu utvecklar – användas på andra platser i Sverige. Och oavsett om det blir så eller inte, så kommer projektet definitivt att öka de äldre hallänningarnas tillgång till kultur, och därmed även deras chans till ökat välbefinnande, säger Eva Nyhammar.


För mer information, kontakta:
Eva Nyhammar, kulturchef, Region Halland: 035-19 98 89, 070-210 56 46, eva.nyhammar@regionhalland.se

Martin Odd, Hallands bildningsförbund: 035–17 77 73, 0763-75 61 61; m.o@hbf.se