Psykiatrisatsning på föreningsbidrag och arbetsträning

Psykiatrinämnden i Region Halland har beslutat om ett nytt föreningsstöd samt om arbetsplatser för funktionshindrade.

Psykiatrinämnden har beslutat instifta ett bidrag till organisationer som bedriver frivilligt arbete inom psykiatriområdet. Totalt 500 000 kr finns att söka varje år från och med 2012. Detta är ett försöksprojekt på tre år.

Psykiatrin Halland vill stödja ideella krafter som på olika sätt hjälper patienter och närstående. Förhoppningen är att man ska minska behovet av inläggningar och öppenvårdsbesök men också ge stöd till dem som är under pågående vård.

För att komma i fråga måste föreningen bedriva verksamhet inom psykiatrins område i Halland. Verksamheten ska vara ett komplement till eller förstärka psykiatrins egna insatser. Föreningen måste vara ideell och verksam sedan minst ett år innan ansökan lämnas in.

Organisationer som arbetar med missbruk, våld mot kvinnor och barn, långvariga funktionshinder eller kroniska sjukdomstillstånd får högst prioritet. Särskild vikt läggs vid verksamhet som motverkar skillnader i hälsa mellan könen eller riktar sig till barn och ungdomar.

 

Psykiatrinämnden har också beslutat att erbjuda platser för arbetsträning och sysselsättning för funktionshindrade.

Enligt Region Hallands handikappolitiska program ska man sträva efter att skapa bredd bland medarbetarna och underlätta för personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning att få arbete. Nu har psykiatrinämnden utrett hur detta ska fungera och är redo att dra i gång. Enligt beslutet finns två olika former av arbete: arbetsträning och sysselsättning.

Arbetsträning:

Arbetsträning erbjuds efter en individuell bedömning och planering. Det sker då i samarbete med arbetsförmedling och försäkringskassa. I vissa fall med mycket långvarig sjukdom, ofta psykiatrisk, används modellen ”supported employment”, som omfattar ett långsiktigt tvärprofessionellt stöd i arbetsträningen och en mycket längre period än vad som är vanligt.

Sysselsättning:

Kommunen ordnar daglig verksamhet till personer med psykiska eller fysiska funktionshinder som har ett aktivitetsstöd eller sjukersättning. Det leds av kommunens arbetskonsulenter som handleder och stödjer personen. Individuella platser ska nu kunna ordnas inom psykiatrin, i samarbete med kommunens arbetskonsulenter.

Vidare information:
Bengt Eliasson, ordförande i psykiatrinämnden, tel 070-221 40 58
Anette Falkenroth, psykiatrichef, tel 076-804 60 51