Region Halland når tre av fyra mål för patientsäkerhet

Resultatet av den nationella patientsäkerhetssatsningen presenterades idag. I satsningen ingår ett antal krav som landstingen och regionerna ska uppfylla. Region Halland har uppnått alla mål, med undantag för det som gäller minskad förskrivning av antibiotika.

Krav i patientsäkerhetssatsningen

De krav som ställts för 2011 omfattar bland annat att göra en årlig redovisning av genomförda förbättringsåtgärder, att delta i den nationella patientenkäten för primärvården samt att ta väsentliga steg i införandet av Nationella patientöversikten, ett system för att vården ska ha tillgång till viktig information om patienten, oberoende av var patienten vårdas.

Dessutom ska ett antal mätningar genomföras, t ex förekomsten av trycksår och hur väl personalen följer hygienrutiner och klädregler. Ett ytterligare krav är att antibiotikaförskrivningen inom öppenvården ska minska. Samtliga mål har uppnåtts, med undantag av minskad förskrivning av antibiotika.

-Medarbetarnas stora engagemang när det gäller att genomföra åtgärder och delta i mätningar har varit en förutsättning för att målen ska kunna nås, säger Karin Möller, hälso- och sjukvårdsutvecklingsdirektör.

Målen för antibiotikaförskrivning

Region Halland skulle minska förskrivningen av antibiotika med 3,3 procent på helårsbasis. Men på grund av en oväntat hög förskrivning under de första vintermånaderna hösten-vintern 2010 – 2011 klarade vi, liksom de flesta andra landsting, inte målet. Sedan mars 2011 har dock förskrivningen gått ner med 4,4 procent.

Ju mer antibiotika vi använder i samhället desto större är risken att bakterierna utvecklar motståndskraft mot antibiotika. För att behålla möjligheten till effektiv behandling av bakterieinfektioner måste en ökande antibiotikaresistens motverkas. Det är en viktig patientsäkerhetsfråga för både hälso- och sjukvården och för den enskilda patienten.

Fakta: Den nationella patientsäkerhetssatsningen 2011

Varje år drabbas 100 000 patienter i Sverige av en vårdskada som går att undvika. Av de här patienterna får 10 000 bestående men av sin skada, och 3 000 dör av skadan.

Överenskommelsen mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om förbättrad patientsäkerhet har som syfte att minska antalet vårdskador genom att förbättra patientsäkerhetsarbetet. Överenskommelsen omfattar all vård som finansieras av regionerna och landstingen enligt en prestationsbaserad ersättningsmodell. De regioner och landsting som lyckas väl med förbättringsarbetet får dela på 400 miljoner kronor.

I Region Halland pågår sedan lång tid ett systematiskt arbete för att utveckla patientsäkerheten och vårdkvaliteten. Patientsäkerhetssatsningen har under 2011 bidragit till ett ännu mer samordnat och systematiskt arbete. Bland annat har en förvaltningsövergripande chefläkarfunktion inrättats för att samordna förvaltningarnas arbete inom området.

Den ersättning som Region Halland nu tilldelas är en förstärkning till det fortsatta arbetet för ökad patientsäkerhet.

Inför 2012 års överenskommelse är avsikten att ytterligare utveckla och höja ambitionsnivån avseende patientsäkerhetsarbetet.

Mer information om resultatet av patientsäkerhetssatsningen

Fördelningen av patientsäkerhetspengar för 2011