Tillgängligheten når toppresultat vid Hallands sjukhus Varberg

Tillgängligheten vid Hallands sjukhus Varberg har aldrig varit bättre än idag. De flesta patienter får tid för besök och behandling inom 60 dagar.

Vid Driftnämnden Varbergs sista sammanträde för 2011 blandades positiva tillgänglighetsresultat med information om den försämrade ekonomin. Över 90 procent av patienterna vid Hallands sjukhus Varberg får behandling och 83 procent får tid för besök inom 60 dagar.

- Tillgängligheten har blivit bättre ju längre året har gått, med en liten nedgång under semesterperioden. Medarbetarna har gjort ett mycket bra arbete för att öka effektiviteten på sjukhuset, säger Bo-Gunnar Åkesson, ordförande i Driftnämnden Varberg.

Under oktober producerade sjukhuset mycket vård i egen regi, men det kommer fortfarande kostnader för vårdgaranti som utförts tidigare under året som påverkar ekonomin negativt. Ekonomin inom Hallands sjukhus Varberg fortsätter att vara ansträngd med ett resultat på minus 76 miljoner kronor till och med oktober. Prognosen för sjukhuset beräknas bli minus 88 miljoner för helåret 2011.

Ambulanssjukvården

Ambulanssjukvården redovisar i sin månadsuppföljning till och med oktober att efterfrågan på deras tjänster har ökat jämfört med samma period 2010. Ökningen var cirka sex procent för ambulansuppdrag, fem procent för sjukresorna och åtta procent för sjukvårdsrådgivningens antal hanterade samtal.

Tillgängligheten avseende ambulansuppdrag med högsta prioritet inom tio minuter har försämrats något jämfört med samma period 2010. Trots ökningen av sjukvårdsrådgivningens antal besvarade samtal inom tre respektive nio minuter har tillgängligheten ökat något jämfört med samma period 2010. Region Halland ligger på en hög nivå i en nationell jämförelse.

- Det ekonomiska resultatet till och med oktober var positivt och bedömningen är en ekonomi i balans för år 2011, kommenterar Anders Westberg, förvaltningschef.

Driftnämnden Varberg är en politisk nämnd som ansvarar för Hallands sjukhus Varberg och Ambulanssjukvården Halland. Hallands sjukhus Varberg har verksamhet i Varberg och Falkenberg. Ambulanssjukvården Halland bedriver avancerad ambulanssjukvård i Halland, har ansvar för sjukvårdsrådgivningen och sjukreseverksamheten inom Region Halland.

För mer information:

Bo-Gunnar Åkesson, ordförande i Driftnämnden Varberg, tfn 076-787 00 66