Miljö - Energi - Klimat

Utgångspunkten för samverkansarbetet inom miljöområdet är att bidra till att de regionala miljömålen uppfylls. Miljömålen har konkretiserats i en aktörsanalys i områdena miljö, energi och klimat där Region Halland är en av aktörerna och följande insatser prioriteras under 2013:

 

• Miljösamverkan Halland

Samverkansarbete med de halländska miljö– och hälsoskyddsförvaltningarna som handlar om att utveckla och effektivisera tillsynsarbetet i regionen. Läs mer

• Energikontoret Region Halland

Energikontoret ska vara en regional funktion som samordnar och stödjer kommunernas arbete med energifrågor. Energikontoret ska också samverka med andra aktörer i länet. Läs mer

• Region Hallands Energieffektiviseringsstrategi

Region Halland har en bred och energikrävande verksamhet. Regionstyrelsen har tagit beslut om en energieffektiviseringsstrategi med handlingsplan och mål som inbegriper energieffektivisering i fastigheter, effektivisering inom transporter samt upphandling av energieffektiva produkter. I strategin finns, förutom en nulägesbeskrivning, en flerårig plan på konkreta åtgärder. Läs mer

• Kustvattenråd Halland och Båstad

I oktober 2013 startade ett projekt med syftet att inom två år bilda ett kustvattenråd för Halland och Båstad. Region Halland är projektledare. Läs mer

• Hav möter Land

Hav möter Land är ett stort Interreg IV A - Kattegatt-Skagerak projekt med många olika delar, från vattenkvalitet till samhällsplanering. Projektet är nu avslutat och det går att läsa mer på deras webbplats:Läs mer