Evidensbaserad praktik (EBP)

I en evidensbaserad praktik fattas beslut utifrån en sammanvägning av vetenskaplig kunskap om vilken hjälp som fungerar, den berörda personens egna önskemål, den professionelles bedömning samt de omständigheter och det sammanhang som är aktuella. Nu pågår ett projekt som ska ta fram ett förslag på ett webbstöd för att samla kunskap och erfarenheter om evidensbaserade modeller och metoder i Halland. 

Modell för Evidensbaserad praktik

Webbstöd ska bidra till kunskapsutveckling och samverkan

EBP ska vara en grund och ett stöd till kunskapsutveckling och samverkan mellan kommunerna i länet och Region Halland inom det sociala området. För att stödja detta arbete tas nu ett förslag på webbstöd fram, som ska vara en internetbaserad plattform. På den här webbplatsen ska personal inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård hitta information om de modeller och metoder som är beslutade i Halland.

Färdigt förslag ska presenteras i vår

Nu drivs ett projekt som inleddes i november 2013 och pågår under våren 2014 för att förbereda för ett sådant webbstöd. Projektet ska undersöka:

  • Vilka krav som behöver ställas på ett webbstöd för att det ska möta upp de behov som finns så att det kan komma att bli ett praktiskt verksamhetsstöd på alla nivåer inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård, så att detta blir ett samverkansforum inom den regionala stödstrukturen för frågor som berör kunskapsutveckling och kunskapsstyrning
  • Vilka strukturer som behöver utvecklas inom den regionala stödstrukturen plattform Halland så att en förvaltande struktur kring webbstödet kan erhållas
  • Vilka behov som finns hos kommunerna i anslutning till ett webbstöd för evidensbaserad praktik
  • Vilka behov som finns hos närliggande hälso- och sjukvård i anslutning till ett webbstöd för evidensbaserad praktik

Webbplattformen kommer att rikta sig till personal (professionella) på samtliga organisationsnivåer inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård i Halland.