Region Hallands extra subvention läkemedel

Klicka på filen till höger på sidan för att läsa mer om Region Hallands Rutin för extra subvention läkemedel.         Uppdaterad  2015-10-22.

Cerazette ut ur förmånen

Från och med 1 februari 2016 utträder P-pillret Cerazette ur förmånen. 
 
Cerazette är originalläkemedlet, men det finns flera utbytbara generika inom förmånerna. Från och med 1 februari måste därför samtliga förskrivare, både barnmorskor och läkare, förskriva något av de generika innehållande desogestrel som finns inom förmånerna för att läkemedlet ska kunna expedieras inom högkostnadsskyddet och för att utbyte ska kunna ske på apoteket. 
 
För mer information se TLV
http://www.tlv.se/press/ovriga-nyheter/Preventivmedlet-Cerazette-uttrader-ur-formanen/ 

Hormonspiralen Jaydess subventioneras

Jaydess (levonorgestrel) hormonspiral för att förebygga graviditet ingår i högkostnadsskyddet från och med 30 maj 2015 och subventioneras därmed av regionen.
http://www.tlv.se/beslut/beslut-lakemedel/generell-subvention/Jaydess-ingar-i-hogkostnadsskyddet/

Förtydligande angående Diane och Zyrona

Diane och Zyrona ingår inte i den extra landstingssubventionen då den godkända indikationen för dessa preparat är behandling av måttlig till svår akne och/eller hirsutism.

Förändringar i preventivmedelssubventionen från 1 januari 2014

Region Halland subventionerar hormonella preventivmedel för kvinnor till och med 25 år (ej fyllda 26 år). Subventionen avser preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen enligt TLV:s beslut. http://www.tlv.se/beslut/sok/lakemedel/

Eventuell begränsning i subventionen enligt TLV gäller även med avseende på den extra landstingssubventionen. Egenavgiften är högst 100 kr per år (25 kr per 3 månader).

Ansökan om subvention av läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet

Region Halland kan i vissa fall bevilja subvention för läkemedel som inte ingår i högkostnadsskyddet. Det gäller framförallt för preparat där läkemedelsfabrikanten inte har ansökt om subvention hos TLV, men även preparat där TLV avslagit ansökan om subvention kan förekomma. Subvention kan endast beviljas till patienter som är mantalsskrivna i Halland. Region Halland tillämpar i huvudsak samma kriterier som TLV. 

Följande krav måste vara uppfyllda:

Ansökan om subvention görs av förskrivande läkare.
Ansökan skickas till Läkemedelsenheten vid HSH.

  1. Läkemedlet måste vara skrivet på recept.
  2. Läkemedlet måste syfta till att förebygga, påvisa, lindra eller bota en sjukdom eller symtom på en sjukdom hos en människa.
  3. Läkemedlet måste vara utskrivet av någon som är behörig att skriva ut det.
  4. Det måste finnas en arbetsplatskod på receptet.
  5. Ansök om subvention beviljas inte i efterhand.
  6. Patientens mantalsskrivningsadress ska anges på ansökan.

Då ärendet är berett av läkemedelsenheten tas det upp i gruppen för bedömning. Gruppen består av representant från Läkemedelsenheten, Läkemedelsutvecklare och ordf. i läkemedelskommittén. Därefter skickas underlaget till hälso- och sjukvårdsdirektören för beslut. 

Ersättning till patienten

Patienten hämtar ut sina läkemedel på ett utvalt apotek. Vid första expeditionen överlämnas det brev som bekräftar att Region Halland står för hela kostnaden. Apoteket fakturerar hela summan till Region Halland.
Ett beslut om subvention är giltigt under ett år eller kortare om så angivits i villkoren. Om läkemedlet under tiden kommer in i förmånssystemet så upphör den individuella subventionen.