Om Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén Halland bildades i samband med läkemedelsreformen 1997. Läkemedelskommittén är landstingets expertorgan i frågor som rör läkemedel. Kommittén verkar för en rationell, säker, enhetlig och hälsoekonomisk läkemedelsanvändning. Uppdraget är fastställt av landstingsstyrelsen. I kommittén ingår ett antal terapigrupper, vars ansvar bl a är att utarbeta Terapirekommendationer samt lista över rekommenderade läkemedel. Varje terapigrupp består av förskrivare, apotekare och sjuksköterskor. Totalt är ett hundratal personer engagerade i terapigrupperna.

Läkemedelskommittén består av 15 ledamöter från såväl offentlig som privat vård. Mandatperioden är fyra år. Ledamöterna utses av Landstingsstyrelsen efter förslag av respektive huvudman. Landstingsstyrelsen utser ordförande och vice ordförande.